HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG ỨNG DỤNG rtWork

HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG ỨNG DỤNG rtWORK

Sau khi đăng ký ứng dụng rtWork thành công, màn hình trang chủ sẽ hiện ra.

rtWork%20home%20small%20-%20vi

Chức năng của các biểu tượng trên thanh công cụ

A. Trang chủ

Trang này chứa các module chức năng và module hệ thống của ứng dụng
(Xem hướng dẫn chi tiết tại đây)

B. Chat

Trang này chứa các phòng chat phục vụ việc tương tác giao tiếp trong công việc
(Xem hướng dẫn chi tiết tại đây)

C. Thông báo

Trang này chứa các thông báo/nhắc việc được gửi từ hệ thống
(Xem hướng dẫn chi tiết tại đây)

D. Ghi chú

Trang này cho phép người dùng thực hiện ghi chú nhanh: điền chữ/chụp hình,... (Xem hướng dẫn chi tiết tại đây)

E. Hồ sơ cá nhân

Trang này hiển thị các thông tin cá nhân của người dùng, ứng dụng và cho phép người dùng thực hiện 1 số tác vụ: thay đổi ảnh đại diện, đổi mật khẩu, đăng xuất ứng dụng, …
(Xem hướng dẫn chi tiết tại đây)

Chức năng của các module hệ thống trên màn hình trang chủ

1. Điền mới

Mục này chứa các bộ phiếu hỏi mới để người dùng thực hiện thu thập dữ liệu
(Xem hướng dẫn chi tiết tại đây)

2. Chỉnh sửa

Mục này chứa các bộ phiếu hỏi đã điền dang dở để người dùng thực hiện điều chỉnh dữ liệu
(Xem hướng dẫn chi tiết tại đây)

3. Chờ gửi

Mục này chứa các bộ phiếu hỏi đã hoàn thành nhập liệu chờ người dùng gửi lên hệ thống
(Xem hướng dẫn chi tiết tại đây)

4. Xem lại

Mục này chứa các bộ phiếu hỏi đã hoàn thành nhập liệu và/hoặc đã gửi lên hệ thống, cho phép người dùng xem lại nội dung dữ liệu đã nhập
(Xem hướng dẫn chi tiết tại đây)

5. Báo cáo

Mục này chứa các báo cáo phân tích

6. Tài liệu

Mục này chứa các tài liệu phục vụ cho công việc/dự án

7. Bản đồ

Mục này cho phép tìm kiếm nhanh địa điểm/tuyến đường thực địa cần đến để thu thập dữ liệu

8. Thoát

Mục này cho phép người dùng tạm thoát khỏi ứng dụng rtWork