Lưu - Chỉnh sửa - Gửi - Xem lại dữ liệu - iOS


Tài liệu này sẽ giới thiệu chức năng lưu biểu mẫu (có sẵn cùng với form), các mô-đun giúp thực hiện chức năng chỉnh sửa, gửi thủ công và xem lại dữ liệu cho hệ điều hành iOS.

1. Lưu phiếu

Bước 1: Trong giao diện biểu mẫu ban đầu, người dùng điền biểu mẫu

Bước 2: Chọn nút button-save để lưu thông tin đã điền
hoặc

Bước 3: Thoát biểu mẫu và chọn Lưu thay đổi

.

2. Chỉnh sửa phiếu

Bước 1: Mở mô-đun user-edit-md

Bước 2: Chọn phiếu muốn chỉnh sửa

Bước 3: Chọn 1 trường bất kỳ của phiếu hoặc chọn nút button-exit để tiến hành chỉnh sửa.

.

3. Gửi phiếu theo phương pháp thủ công

Bước 1: Mở mô-đun user-send-md

Bước 2: Tích vào ô tương ứng biểu mẫu muốn gửi

Bước 3: Chọn nút Gửi

.

4a. Xem lại phiếu đã gửi

Bước 1: Chọn mô-đun user-review-md

Bước 2: Trong thẻ Đã gửi, chọn vào phiếu muốn xem.

.

4b. Xem lại phiếu đã hoàn thành (chưa gửi)

Bước 1: Chọn mô-đun user-review-md

Bước 2: Trong thẻ Đã hoàn thành, nhấp chọn biểu mẫu muốn xem.

.

5. Yêu cầu chỉnh sửa

a. Yêu cầu

Bước 1: Mở mô-đun xem lại user-review-md
Bước 2: Trong thẻ Đã gửi, nhấp chọn vào phiếu dữ liệu/bản ghi muốn yêu cầu
Bước 3: Trong giao diện xem lại, nhấp chọn ios-button-more
Bước 4: Mô tả yêu cầu và chọn Gửi đi
Bước 5: Đợi phê duyệt yêu cầu từ người quản trị

Giao diện vào các bước thực hiện như hình bên dưới

b. Chỉnh sửa

Bước 6: Mở mô-đun chỉnh sửa user-edit-md

Bước 7: Trong thẻ ios-cpn-return , nhấp chọn phiếu dữ liệu/bản ghi mong muốn, chỉnh sửa và gửi lên hệ thống