Hướng dẫn sử dụng QUẢN LÝ ĐỌC SỐ (WU - QUẢN LÝ)

Mô-đun con Quản lý đọc số gồm 3 mục nhỏ:

 • Danh sách đã đọc
 • Danh sách chưa đọc
 • Biểu đồ phân tích

Cung cấp cho người quản lý xem lại dữ liệu của các hợp đồng đã đọc số, có thể chỉnh sửa và đọc mới số nước ngay tại đây. Đồng thời biểu đồ phân tích giúp dễ dàng xem xét tỉ lệ hợp đồng đã đọc / chưa đọc số nước.

1. DANH SÁCH ĐÃ ĐỌC

Chức năng danh sách:
Dùng để xem lại các hợp đồng đã được đọc số nước của 3 kỳ gần nhất. Nếu có sai sót hoặc thay đổi, quản lý thực hiện Chỉnh sửa đọc số tại đây.
Cách thực hiện:

 • Mở Danh sách đã đọc

 • Danh sách đã đọc hiển thị thông tin tên hợp đồng, địa chỉ khách hàng sử dụng dịch vụ, kỳ đọc số, chỉ số nước kỳ trước, chỉ số nước kỳ này, lượng tiêu thụ trong kỳ, nhân viên và thời gian đọc số.

 • Nhấp vào dòng “Nhấp vào đây xem chi tiết đọc số nước” để xem chi tiết thông tin bao gồm cả hình ảnh đồng hồ nước, thông tin chi tiết khách hàng, thông tin hợp đồng và thông tin của lần đọc số nước (kỳ đọc số, chỉ số nước kỳ trước, kỳ này, lượng tiêu thụ trong kỳ, nhân viên và thời gian đọc số).

 • Ở góc phải màn hình có 2 nút là:
  Nút tìm kiếm - nhập dữ liệu cần tìm kiếm vào để xem nhanh hơn.
  Nút lọc dữ liệu - ấn vào thông tin cần lọc để xem dữ liệu có cùng 1 nội dung (lọc theo tên nhân viên đọc số hoặc lọc theo 3 kỳ đọc số gần nhất)

 • Nếu cần chỉnh sửa số đã đọc do đọc nhầm, đọc sai thì ấn vào CHỈNH SỬA ĐỌC SỐ trong danh sách đã đọc sẽ thấy form Đọc số nước hiện ra chứa thông tin của hợp đồng cần chỉnh sửa.


Người dùng có thể thêm ảnh, video liên quan đến việc chỉnh sửa; Bắt buộc chỉnh sửa số nước kỳ này.
 • Nhập ghi chú chi tiết về chỉnh sửa, đồng thời chọn người gửi cần thông báo.
  => Sau khi đã chỉnh sửa số nước và điền các thông tin, chọn HOÀN THÀNH & ĐIỀN MỚI để đọc số nước hợp đồng mới hoặc chọn HOÀN THÀNH & THOÁT

2. DANH SÁCH CHƯA ĐỌC
Chức năng danh sách:
Dùng để xem danh sách các hợp đồng chưa được đọc số nước. Quản lý có thể Đọc số nước cho hợp đồng tại đây.
Cách thực hiện:

 • Mở Danh sách chưa đọc

 • Danh sách chưa đọc hiển thị Danh sách thông tin của các hợp đồng cần đọc số nước.
  Các thông tin bao gồm Tên, mã hợp đồng, địa chỉ, email, số điện thoại (nếu có), số danh bộ, ngày ký hợp đồng, ngày hợp đồng bắt đầu có hiệu lực, Sản phẩm/dịch vụ sử dụng.
 • Sử dụng nút ĐỌC SỐ NƯỚC nếu muốn đọc số nước cho hợp đồng đó tại đây.

3. BIỂU ĐỒ PHÂN TÍCH
Chức năng:
Biểu đồ tròn thể hiện tỷ lệ số hợp đồng đã đọc và chưa đọc số nước.
Cách thực hiện:

 • Mở Biểu đồ phân tích

Screenshot_2019-06-10_135917

 • Trên biểu đồ thể hiện % của loại hợp đồng đã đọc hoặc chưa đọc. Nhấp vào hình tròn để thấy được số lượng cụ thể của từng loại.