Giới thiệu Mô - đun WU - QUẢN LÝ sử dụng rtWork

Hướng dẫn sử dụng mô-đun WU - QUẢN LÝ
(Mô-đun này dùng cho quản lý)
Mục đích:

  • Thiết lập các cơ sở dữ liệu để phục vụ cho quá trình đọc số và thu tiền nước
  • Theo dõi quá trình đọc số và thu tiền nước của nhân viên
  1. Hướng dẫn thực hiện THIẾT LẬP (WU - QUẢN LÝ)
  2. Hướng dẫn xem dữ liệu trên CSDL - THIẾT LẬP (WU -QUẢN LÝ)
  3. Hướng dẫn sử dụng QUẢN LÝ ĐỌC SỐ (WU - QUẢN LÝ)
  4. Hướng dẫn sử dụng QUẢN LÝ THU TIỀN (WU - QUẢN LÝ)