Hướng dẫn sử dụng QUẢN LÝ THU TIỀN (WU - QUẢN LÝ)

Mô-đun con Quản lý thu tiền gồm 3 mục nhỏ:

  • Danh sách đã thu
  • Danh sách chưa thu
  • Biểu đồ phân tích

  • Tương tự như Mô-đun con Quản lý đọc số, Quản lý thu tiền giúp cho người quản lý xem lại dữ liệu của các hợp đồng đã thu tiền, có thể thu tiền cho những hợp đồng chưa thu ngay tại đây. Đồng thời biểu đồ phân tích giúp dễ dàng xem xét tỉ lệ hợp đồng đã thu / chưa thu tiền nước.
    1. DANH SÁCH ĐÃ THU
  • Chọn Danh sách đã thu

Screenshot_2019-06-10_135937

  • Nhấp vào dòng “Nhấp vào đây xem chi tiết thu tiền nước” để xem chi tiết thông tin bao gồm cả hình ảnh đồng hồ nước, thông tin chi tiết khách hàng, thông tin hợp đồng và thông tin của lần đọc số nước (kỳ đọc số, chỉ số nước kỳ trước, kỳ này, lượng tiêu thụ trong kỳ, nhân viên và thời gian đọc số)

2. DANH SÁCH CHƯA THU

  • Giúp người quản lý theo dõi được các hợp đồng đã đọc số nhưng chưa thu tiền. Nếu muốn thu tiền trực tiếp thì người quản lý có thể ấn vào nút THU TIỀN NƯỚC trong danh sách

3. BIỂU ĐỒ PHẦN TÍCH
(cũng tương tự như với BIỂU ĐỒ PHÂN TÍCH của QUẢN LÝ ĐỌC SỐ)