Hướng dẫn thực hiện THIẾT LẬP (WU - QUẢN LÝ)

Mô - đun con THIẾT LẬP thuộc mô - đun WU - QUẢN LÝ (dành cho quản lý)
Mô - đun con này chứa tất cả các cơ sở dữ liệu nguồn cần thiết lập như Thiết lập tiểu/khu/thôn/xóm mới, thiết lập khu vực, thiết lập tuyến, khởi tạo hợp đồng mới,…

  1. Hướng dẫn THIẾT LẬP TIỂU KHU/THÔN/XÓM (WU - QUẢN LÝ)
  2. Hướng dẫn THIẾT LẬP ĐỊA GIỚI KHU VỰC (WU - QUẢN LÝ)
  3. Hướng dẫn THIẾT LẬP KỲ HÓA ĐƠN (WU-QUẢN LÝ)
  4. Hướng dẫn THIẾT LẬP TUYẾN (WU - QUẢN LÝ)
  5. Hướng dẫn GIAO TUYẾN CHO NHÂN VIÊN (WU - QUẢN LÝ)
  6. Hướng dẫn THIẾT LẬP ĐƠN VỊ TIỀN TỆ - THUẾ (WU - QUẢN LÝ)
  7. Hướng dẫn THIẾT LẬP BẢNG GIÁ (WU - QUẢN LÝ)
  8. Hướng dẫn KHỞI TẠO HỢP ĐỒNG (WU - QUẢN LÝ)