Hướng dẫn THIẾT LẬP ĐƠN VỊ TIỀN TỆ - THUẾ (WU - QUẢN LÝ)

Chức năng form:
Dùng để thiết lập loại đơn vị tiền tệ và các loại thuế sử dụng cho toàn bộ form.
Dữ liệu các loại thuế phục vụ cho việc Thiết lập bảng giá - Hướng dẫn THIẾT LẬP BẢNG GIÁ (WU - QUẢN LÝ)
Cách thực hiện:
Bước 1: Mở form Thiết lập đơn vị tiền tệ - thuế

Bước 2: Điền lần lượt các thông tin trong form