Hướng dẫn THIẾT LẬP KHÁO SÁT KHÁCH HÀNG (NPS)


1. Thiết lập Câu hỏi và Lựa chọn khảo sát khách hàng

Mục đích:

Dùng để thiết lập danh sách câu hỏi và lựa chọn cho link web khảo sát.

Thiết lập:

Bước 1: Mở biểu mẫu Danh sách NPS GG sheet đã phân phối

16
Bước 2: Điền các thông tin trong biểu mẫu

formfileggsNPS

Chi tiết:

 • Mô tả nội dung: mô tả về lần tạo link phân phối mẫu GG sheet.
 • Mẫu danh sách: chọn mẫu thiết lập trong danh sách.
 • Người nhận mẫu: chọn người nhận trong danh sách hoặc điền mới.
 • Nhấp image để thêm người nhận mẫu phân phối GG sheet.
 • Gửi thông báo đến: chọn người nhận thông báo trong danh sách.
 • Nhấp Hoàn thành & thoát để gửi biểu mẫu lên hệ thống.

Danh sách thiết lập mẫu phân phối

17

Nhập mẫu và Import lên hệ thống

Mở email được gửi thông tin nhập mẫu đã điền tại biểu mẫu Phân phối file NPS GG sheet và tiến hành nhập mẫu tại link nhập liệu được phân phối.

Import mẫu lên hệ thống


2. Tạo short link web khảo sát khách hàng

Mục đích:

Dùng để thiết lập short link web khảo sát khách hàng từ các câu hỏi và lựa chọn được thiết lập ở phần trên.

Thiết lập:

Bước 1: Mở biểu mẫu Danh sách Web-link NPS đã tạo

18

Bước 2: Điền các thông tin trong biểu mẫu

17

Chi tiết:

 • Mô tả nội dung: mô tả về lần tạo link khảo sát.
 • Tiêu đề hiển thị ở Form Khảo sát hài lòng: điền tên hiển thị của biểu mẫu khảo sát.
 • Chủ đề/ bối cảnh ở Form khách hàng báo lỗi: điền tên chủ đề / bối cảnh cho link web báo lỗi.
 • Thiết lập các câu hỏi mở: chọn loại câu hỏi - kiểu dữ liệu - giá trị ví dụ/lựa chọn cho câu hỏi khảo sát.
 • Nhấn image để thêm thiết lập các câu hỏi mở.
 • Có bắt buộc điền câu hỏi này hay không: xác nhận Có bắt buộc hay không bắt buộc khi thực hiện khảo sát tại câu hỏi được thiết lập.
 • ShortLink: điền từ khóa cho web link.
 • Nhấn image để tạo shortlink cho link web khảo sát NPS.
 • Chọn và gửi mã QR lên server: nhấp image để chọn mã QR mới nhất được lưu trên thiết bị sau khi thực hiện nhấn Tạo shortlink.
 • Email nhận web link: điền email để nhận web link khảo sát.
 • Gửi thông báo tới: chọn người nhận thông báo trong danh sách.
 • Nhấp Hoàn thành & thoát để gửi biểu mẫu lên hệ thống.

Danh sách web link NPS đã tạo

19


3. Thiết lập kích hoạt khảo sát

Mục đích:

Dùng để thiết lập kích hoạt gửi email sau khi cập nhật thông tin xử lý báo lỗi.

Thiết lập:

Bước 1: Mở biểu mẫu Danh sách thiết lập kích hoạt khảo sát

21

Bước 2: Điền các thông tin trong biểu mẫu

20

Chi tiết:

 • Mô tả nội dung: mô tả về lần thiết lập kích hoạt khảo sát NPS.
 • Mẫu form khảo sát hài lòng NPS: chọn mẫu form trong danh sách đã thiết lập.
 • Trigger gửi form tự động: lựa chọn loại trigger thực hiện gửi form tự động.
 • Điều kiện để gửi email: chọn điều kiện gửi email trong danh sách.
 • Gửi từ - Tiêu đề email: người dùng có thể thay đổi nội dung hoặc để mặc định của biểu mẫu.
 • Gửi thông báo đến: chọn người nhận thông báo trong danh sách.
 • Nhấp Hoàn thành & thoát để gửi biểu mẫu lên hệ thống.

Danh sách thiết lập đã tạo

22