Module DỊCH VỤ KHÁCH HÀNG - QUẢN LÝ

Với vai trò quản lý, để theo dõi quy trình xử lý sự cố - rủi ro, Quản lý cần phải thiết lập các giá trị đầu vào giúp cho quá trình phân loại, tiếp nhận, xử lý được trơn tru và theo đúng format mong muốn.
Các bước thiết lập sẽ được chỉ rõ trong sơ đồ với role Manager.

Chi tiết các bước thiết lập như sau:

I. HƯỚNG DẪN CÁCH THIẾT LẬP CÁC GIÁ TRỊ BAN ĐẦU

1. Phân phối GGS + Tạo shortlink báo sự cố + Tài khoản tiếp nhận sự cố

:fast_forward: Xem chi tiết tại đây

2. Thiết lập chỉ dẫn và thực hiện hỗ trợ xử lý sự cố

:fast_forward: Xem chi tiết tại đây

3. Thiết lập khảo sát NPS

:fast_forward: Xem chi tiết tại đây

4. Khảo sát qua Phone

:fast_forward: Xem chi tiết tại đây

II. HƯỚNG DẪN CÁCH THỨC KHÁCH HÀNG BÁO LỖI và BÁO LỖI THAY KHÁCH HÀNG

1. Khách hàng thực hiện báo lỗi

Bước 1: Mở web link báo lỗi được tạo từ Mục I/Phần 1. Ví dụ: rtlink.me/hotrortwork
Bước 2: Điền các thông tin trong biểu mẫu

2. Báo lỗi thay khách hàng

Bước 1: Mở biểu mẫu Danh sách báo lỗi và chọn mở Báo lỗi thay KH

6

Bước 2: Điền các thông tin trong biểu mẫu

Chi tiết chung:

  • Báo lỗi cho chủ đề/bối cảnh: chọn trong danh sách tên báo lỗi tương ứng với sự cố của khách hàng.
  • Nội dung yêu cầu hỗ trợ: chọn trong danh sách nội dung yêu cầu.
  • Hình ảnh/video sự cố: nhấp image để chụp hình và image để quay video.
  • Mô tả thêm chi tiết: thêm các mô tả chi tiết về sự cố.
  • Thông tin liên hệ xử lý sự cố: điền các thông tin về Họ tên, Mã khách hàng, Số điện thoại, Email của khách hàng để bộ phận xử lý có thể liên hệ.
  • Gửi thông báo đến: chọn người nhận thông báo trong danh sách.
  • Nhấp Gửi báo lỗi để gửi báo lỗi lên hệ thống.

Danh sách báo lỗi

8

9

Danh sách báo lỗi chưa hoàn thành

7

2 Likes