Khảo sát khách hàng qua điện thoại


Khảo sát khách hàng qua điện thoại

Mục đích:

Dùng để thực hiện khảo sát hài lòng của khách hàng bằng điện thoại.

Danh sách cần khảo sát

15

dmcanks

Danh sách đã khảo sát

14

DMDAKS