Hướng dẫn THIẾT LẬP NGƯỜI DÙNG

I. Quyền truy cập

Thiết lập quyền truy cập

Chức năng:
Dùng để thiết lập thông tin truy cập cho nhóm người dùng.
Thiết lập:
Bước 1: Nhấn chọn nút THÊM NHÓM QUYỀN TRUY CẬP MỚI để thực hiện mở biểu mẫu.

Bước 2: Điền các thông tin trong biểu mẫu.


(Xem video hướng dẫn điền form tại đây)

Chi tiết:

 • Tên nhóm người dùng: nhập tên cho nhóm người dùng.
 • Mô tả quyền truy cập: mô tả về các quyền của nhóm người dùng thuộc nhóm.
 • Cơ sở áp dụng: phạm vi áp dụng của nhóm.
 • Phân quyền hệ thống: lựa chọn vai trò của nhóm trong hệ thống.
 • Mã quản trị: mã được dùng để thiết lập của mỗi tổ chức.
 • Hoàn thành và thoát: gửi biểu mẫu lên hệ thống và thoát.
 • Hoàn thành và điền mới: sau khi gửi biểu mẫu lên hệ thống thì mở một biểu mẫu mới.

Danh sách quyền truy cập
Chứa danh sách các quyền đã được thiết lập, người dùng có thể nhấn chọn Cập nhật để chỉnh sửa thông tin của các quyền.

danhsachquyentruycap

II. Tài khoản

Thiết lập Tài khoản

Chức năng:
Dùng để thiết lập thông tin tài khoản người dùng.
Thiết lập:
Bước 1: Nhấn chọn nút THÊM TÀI KHOẢN MỚI để thực hiện mở biểu mẫu.

Bước 2: Điền các thông tin trong biểu mẫu

form-taotaikhoan


(Xem video hướng dẫn điền form tại đây)

Chi tiết:

 • Tên & mã tài khoản: điền tên đăng nhập, mật khẩu, họ tên, mã TK, điện thoại và email cho tài khoản cần được thiết lập.
 • Lịch: nhấp image để chọn ngày/tháng/năm.
 • Chụp hình: nhấp image để chụp hình.
 • Ngôn ngữ sử dụng: lựa chọn ngôn ngữ cho tài khoản.
 • Nhóm người dùng (quyền truy cập): chọn nhóm cho tài khoản thiết lập.
 • Đang hoạt động/Ngừng hoạt động: trạng thái hoạt động của tài khoản.
 • Hoàn thành và thoát: gửi biểu mẫu lên hệ thống và thoát.

Danh sách tài khoản


III. Gán thông tin

Gán thông tin người dùng
Chức năng:
Dùng để gán thông tin chi nhánh, phòng ban, vị trí/chức danh … người dùng.
Thiết lập:
Bước 1: Nhấn chọn nút GÁN THÔNG TIN CHO T.K để thực hiện mở biểu mẫu.

Bước 2: Điền các thông tin trong biểu mẫu

form-ganthongtin


(Xem video hướng dẫn điền form tại đây)

Chi tiết:

 • Người sử dụng: lựa chọn trong danh sách tài khoản cần xác lập thông tin.
 • Cơ sở/văn phòng/chi nhánh, Phòng/ban, Vị trí/chức danh, Địa bàn, Khu vực làm việc, Team/đội/nhóm, Dự án, Ca làm việc mặc định: lựa chọn đáp án trong danh sách được thiết lập. Lưu ý: với các câu hỏi có dấu hoa thị “*” là câu bắt buộc điền.
 • Loại báo cáo - phê duyệt: người dùng nhấn THÊM LOẠI PHÊ DUYỆT để thực hiện thiết lập các loại phê duyệt cho tài khoản.
 • Hoàn thành và thoát: gửi biểu mẫu lên hệ thống và thoát.
 • Hoàn thành và điền mới: sau khi gửi biểu mẫu lên hệ thống thì mở một biểu mẫu mới.
 • Hoàn thành và điền mới cùng nhóm: sau khi gửi biểu mẫu lên hệ thống thì mở một biểu mẫu mới cùng nhóm Cơ sở/văn phòng/chi nhánh, Phòng/ban, Vị trí/chức danh.

IV. Đóng/mở quyền

Đóng/Mở quyền truy cập

Chức năng:
Dùng để đóng/mở quyền cho tài khoản người dùng.
Thiết lập:
Bước 1: Mở biểu mẫu Đóng/mở quyền truy cập

Bước 2: Điền các thông tin trong biểu mẫu

image(Xem video hướng dẫn điền form tại đây)

Chi tiết:

 • Tên nhóm người dùng: chọn nhóm người dùng trong danh sách.
 • Lựa chọn mở quyền sử dụng cho Module, Báo cáo/phân tích, Form, Datamodel (CSDL).
 • Ghi chú (nếu có): ghi chú thêm về làm mở quyền này.
 • Hoàn thành và thoát: gửi biểu mẫu lên hệ thống và thoát.
 • Hoàn thành và điền mới: sau khi gửi biểu mẫu lên hệ thống thì mở một biểu mẫu mới.
 • Hoàn thành và điền mới cùng nhóm: sau khi gửi biểu mẫu lên hệ thống thì mở một biểu mẫu mới cùng nhóm người dùng.