Hướng dẫn THIẾT LẬP TÀI KHOẢN

I. Tài khoản

Thiết lập Tài khoản

Chức năng:
Dùng để thiết lập thông tin tài khoản người dùng.
Thiết lập:

Bước 1: Mở biểu mẫu TẠO TÀI KHOẢN
Untitled-13
Bước 2: Điền các thông tin trong biểu mẫu

form-taotaikhoan


(Xem video hướng dẫn điền form tại đây)

Chi tiết:

 • Tên & mã tài khoản: điền tên đăng nhập, mật khẩu, họ tên, mã TK, điện thoại và email cho tài khoản cần được thiết lập.

Lưu ý: Tên đăng nhập có thể bao gồm ký tự thường, số và dấu gạch dưới (_). Không nên sử dụng ký tự có dấu.
Ngoài ra, các ký tự gạch ngang (-), dấu chấm (.) và @ có thể sử dụng nhưng không ưu tiên.

 • Lịch: nhấp image để chọn ngày/tháng/năm.
 • Chụp hình: nhấp image để chụp hình.
 • Ngôn ngữ sử dụng: lựa chọn ngôn ngữ cho tài khoản.
 • Nhóm người dùng (quyền truy cập): chọn nhóm cho tài khoản thiết lập.
 • Đang hoạt động/Ngừng hoạt động: trạng thái hoạt động của tài khoản.
 • Hoàn thành và thoát: gửi biểu mẫu lên hệ thống và thoát.

II. Gán thông tin


Gán thông tin người dùng

Chức năng:
Dùng để gán thông tin chi nhánh, phòng ban, vị trí/chức danh … người dùng.
Thiết lập:

Bước 1: Mở biểu mẫu GÁN THÔNG TIN
Untitled-14
Bước 2: Điền các thông tin trong biểu mẫu

form-ganthongtin


(Xem video hướng dẫn điền form tại đây)

Chi tiết:

 • Người sử dụng: lựa chọn trong danh sách tài khoản cần xác lập thông tin.
 • Cơ sở/văn phòng/chi nhánh, Phòng/ban, Vị trí/chức danh, Địa bàn, Khu vực làm việc, Team/đội/nhóm, Dự án, Ca làm việc mặc định: lựa chọn đáp án trong danh sách được thiết lập. Lưu ý: với các câu hỏi có dấu hoa thị “*” là câu bắt buộc điền.
 • Loại báo cáo - phê duyệt: người dùng nhấn THÊM LOẠI PHÊ DUYỆT để thực hiện thiết lập các loại phê duyệt cho tài khoản.
 • Hoàn thành và thoát: gửi biểu mẫu lên hệ thống và thoát.
 • Hoàn thành và điền mới: sau khi gửi biểu mẫu lên hệ thống thì mở một biểu mẫu mới.
 • Hoàn thành và điền mới cùng nhóm: sau khi gửi biểu mẫu lên hệ thống thì mở một biểu mẫu mới cùng nhóm Cơ sở/văn phòng/chi nhánh, Phòng/ban, Vị trí/chức danh.

III. Quyền hệ thống

Thiết lập quyền hệ thống

Chức năng:
Dùng để thiết lập thông tin truy cập cho nhóm người dùng.
Thiết lập:

Bước 1: Mở biểu mẫu QUYỀN HỆ THỐNG
Untitled-15
Bước 2: Điền các thông tin trong biểu mẫu

form-quyentruycap


(Xem video hướng dẫn điền form tại đây)

Chi tiết:

 • Tên nhóm người dùng: nhập tên cho nhóm người dùng.
 • Mô tả quyền truy cập: mô tả về các quyền của nhóm người dùng thuộc nhóm.
 • Cơ sở áp dụng: phạm vi áp dụng của nhóm.
 • Phân quyền hệ thống: lựa chọn vai trò của nhóm trong hệ thống.
 • Hoàn thành và thoát: gửi biểu mẫu lên hệ thống và thoát.
 • Hoàn thành và điền mới: sau khi gửi biểu mẫu lên hệ thống thì mở một biểu mẫu mới.

IV. Quyền dữ liệu

Thiết lập quyền xem dữ liệu

Chức năng:
Dùng để thiết lập quyền xem dữ liệu cho nhóm người dùng.
Thiết lập:

Bước 1: Mở biểu mẫu THÊM QUYỀN DỮ LIỆU
Untitled-16
Bước 2: Điền các thông tin trong biểu mẫu

Untitled-17


(Xem video hướng dẫn điền form tại đây)

Chi tiết:

 • Thông tin báo cáo: Chọn loại báo cáo sẽ mở quyền sử dụng
 • Người dùng được quyền xem dữ liệu: Chọn nhóm người dùng sẽ cấp quyền
 • Xem dữ liệu của: Chọn nhóm dữ liệu
 • Tình trạng áp dụng: Chọn tình trạng áp dụng
 • Hoàn thành gửi biểu mẫu lên hệ thống và thoát.