Hướng dẫn xác nhận và theo dõi Tăng ca/Thêm giờ của NV


Chức năng:
Dùng để xét duyệt và quản lý tăng ca, thêm giờ làm của nhân viên.

1. Giám sát thực hiện xác nhận

(1) - Xác nhận đăng ký tăng ca
Bước 1: Mở biểu mẫu “Danh sách xác nhận đăng ký tăng ca”.


Bước 2: Nhấn vào nút “Xác nhận” tại đơn cần phê duyệt.
Bước 3: Thực hiện “Duyệt” hoặc “Không duyệt”, bổ sung ghi chú nếu có.
Bước 4: Nhấn “Gửi xác nhận” để gửi phiếu phê duyệt lên hệ thống.

sup-pheduyet-dktc


Danh sách và trạng thái phê duyệt phiếu đăng ký tăng ca:

sup-dktangca

(2) - Xác nhận báo cáo tăng ca
Bước 1: Mở biểu mẫu Danh sách xác nhận báo cáo tăng ca


Bước 2: Nhấn vào nút “Xác nhận” tại đơn cần phê duyệt.
Bước 3: Thực hiện “Duyệt” hoặc “Không duyệt”, bổ sung ghi chú nếu có.
Bước 4: Nhấn “Gửi xác nhận” để gửi phiếu phê duyệt lên hệ thống.

sup-pheduyet-bctc


Lưu ý: Nếu SUP phê duyệt, dữ liệu sẽ được cập nhật làm căn cứ tính tổng thời gian tăng ca cho nhân viên trong kỳ lương.

Danh sách và trạng thái phê duyệt phiếu báo cáo tăng ca:

sup-bctc


2. Theo dõi lịch tăng ca

Giao diện lịch tăng ca có dạng danh sách.

lichtangca