[Hotel management] Hướng dẫn DỊCH VỤ PHÒNG KHÁCH SẠN


I. Báo cáo làm phòng

Mục đích:

Dùng để thực hiện kiểm tra báo cáo công tác làm phòng.

Thực hiện:

Bước 1: Mở biểu mẫu Báo cáo làm phòng.

Bước 2: Điền các thông tin trong biểu mẫu

29

Chi tiết:

 • Tìm mã ID định danh phòng: chọn phòng trong danh sách để thực hiện làm phòng.
 • Công việc kiểm tra lúc làm phòng: thực hiện kiểm tra theo các thuộc tính đã được thiết lập sẵn cho phòng khách sạn.
 • Phát hiện vấn đề bất thường: lựa chọn thực trạng phòng khi tiến hành làm phòng.
 • Hình ảnh và video: nhấn image để chụp hình và image để quay video.
 • Lưu ý cho lễ tân: thêm các lưu ý cho lễ tân sau khi thực hiện làm phòng.
 • Gửi thông báo đến: chọn người nhận thông báo trong danh sách.
 • Nhấn Hoàn thành & thoát để gửi biểu mẫu lên hệ thống.
 • Nhấn Hoàn thành & điền mới sau khi gửi biểu mẫu lên hệ thống sẽ mở một biểu mẫu mới lên.


  II. Kiểm tra khách hàng check out

Mục đích:

Dùng để thực hiện kiểm tra thông tin trạng thái phòng khách sạn khi khách hàng check out.

Thực hiện:

Bước 1: Mở biểu mẫu Kiểm tra khách hàng check out.

Bước 2: Điền các thông tin trong biểu mẫu

30

Chi tiết:

 • Tìm mã ID định danh phòng: chọn phòng trong danh sách để thực hiện làm phòng.
 • Công việc kiểm tra check out: thực hiện kiểm tra theo các thuộc tính đã được thiết lập sẵn cho phòng khách sạn.
 • Phát hiện vấn đề bất thường: lựa chọn thực trạng phòng khi tiến hành làm phòng.
 • Hình ảnh và video: nhấn image để chụp hình và image để quay video.
 • Lưu ý cho lễ tân: thêm các lưu ý cho lễ tân sau khi thực hiện làm phòng.
 • Gửi thông báo đến: chọn người nhận thông báo trong danh sách.
 • Nhấn Hoàn thành & thoát để gửi biểu mẫu lên hệ thống.
 • Nhấn Hoàn thành & điền mới sau khi gửi biểu mẫu lên hệ thống sẽ mở một biểu mẫu mới lên.


III. Danh sách làm phòngThể hiện danh sách trạng thái làm phòng được thực hiện bởi nhân viên.

31


IV. Danh sách phòng kiểm tra khách hàng check outThể hiện danh sách thông tin trạng thái phòng khi được thực hiện kiểm tra bởi nhân viên kiểm tra.

32