[Hotel management] Hướng dẫn QUẢN LÝ KHÁCH SẠN


I. Khởi tạo phòng khách sạn

Mục đích:

Dùng để thiết lập hạng mục, thuộc tính của từng loại phòng.

Thực hiện:

Bước 1: Mở biểu mẫu Khởi tạo phòng khách sạn.

Bước 2: Điền các thông tin trong biểu mẫu

Chi tiết:

 • Tên chi nhánh/địa điểm kinh doanh: chọn địa điểm kinh doanh để khởi tạo thông tin phòng khách sạn.
 • Tên gọi phòng khách sạn: điền tên gọi cho phòng khách sạn cần khởi tạo.
 • Nhóm phòng khách sạn: lựa chọn trong danh sách hoặc điền mới nhóm phòng.
 • Mã ID định danh: điền mã ID cho phòng cần khởi tạo (Mã ID là duy nhất đối với mỗi phòng).
 • Mô tả chi tiết: thêm các mô tả về việc khởi tạo phòng.
 • Lựa chọn loại phòng: chọn loại phòng tương ứng với phòng khởi tạo.
 • Số lượng người lớn, trẻ em: nhập số lượng tối đa cho mỗi phòng.
 • Thông tin chi tiết: lựa chọn loại thuộc tính, kiểu dữ liệu và giá trị phải nhập cho mỗi thuộc tính thiết lập.
 • Cần thực hiện check lúc kiểm tra khách checkout không: lựa chọn hành động cần thực hiện khi khách hàng checkout đối với mỗi thuộc tính thiết lập.
 • Cần thực hiện check lúc kiểm tra lúc làm phòng không: lựa chọn hành động cần thực hiện khi nhân viên làm phòng.,
 • Nhấn image để thêm thuộc tính thiết lập.
 • Gửi thông báo đến: chọn trong danh sách người nhận thông báo đến.
 • Hoàn thành & thoát: thoát sau khi gửi biểu mẫu lên hệ thống.
 • Hoàn thành & điền mới: sau khi gửi biểu mẫu lên hệ thống sẽ mở một biểu mẫu mới lên.

Danh sách phòng khách sạn


3


II. Giao công việc làm phòng

Mục đích:

Dùng để thiết lập thời gian, địa điểm và giao công việc làm phòng cho nhân viên thực hiện.

Thực hiện:

Bước 1: Mở biểu mẫu Giao công việc làm phòng.

Bước 2: Điền các thông tin trong biểu mẫu

5

Chi tiết:

 • Tên chi nhánh/địa điểm kinh doanh:chọn địa điểm kinh doanh cần giao việc trong danh sách.
 • Phòng số: chọn phòng cần thực hiện làm phòng.
 • Nhấn image để thêm phòng cần thực hiện làm phòng.
 • Hình ảnh và video: nhấn image để chụp hình và image để quay video.
 • Nhấn image để thực hiện chọn thời gian cần thực hiện làm phòng.
 • Giao nhân viên thực hiện: chọn nhân viên trong danh sách để giao công việc làm phòng.
 • Hoàn thành & thoát: thoát sau khi gửi biểu mẫu lên hệ thống.
 • Hoàn thành & điền mới: sau khi gửi biểu mẫu lên hệ thống sẽ mở một biểu mẫu mới lên.


III. Thiết lập giá phòng ở

Mục đích:

Dùng để thực hiện thiết lập bảng giá áp dụng cho từng loại phòng.

Thực hiện:

Bước 1: Mở biểu mẫu Thiết lập giá phòng ở.

Bước 2: Điền các thông tin trong biểu mẫu

8

Chi tiết:

 • Tên gọi bảng giá: nhập tên gọi cho bảng giá thiết lập.
 • Mô tả chi tiết: thêm các mô tả chi tiết cho việc thiết lập bảng giá.
 • Giá VND/USD/thuế: nhập giá trị cần thiết lập cho loại phòng.
 • Áp dụng từ - đến ngày: nhấp image để chọn thời gian cho phạm vi thời gian áp dụng.
 • Trạng thái áp dụng: chọn trạng thái áp dụng thực tế đối với bảng giá.
 • Thông tin chi tiết: lựa chọn loại thuộc tính, kiểu dữ liệu và giá trị phải nhập cho mỗi thuộc tính thiết lập.
 • Nhấn image để thêm thuộc tính thiết lập.
 • Gửi thông báo đến: chọn người nhận thông báo trong danh sách.
 • Hoàn thành & thoát: thoát sau khi gửi biểu mẫu lên hệ thống.
 • Hoàn thành & điền mới: sau khi gửi biểu mẫu lên hệ thống sẽ mở một biểu mẫu mới lên.


IV. Thiết lập giá dịch vụ khác

Mục đích:

Dùng để thực hiện thiết lập bảng giá các dịch vụ khác được phục vụ trong khách sạn.

Thực hiện:

Bước 1: Mở biểu mẫu Thiết lập giá dịch vụ khác.

Bước 2: Điền các thông tin trong biểu mẫu

9

Chi tiết:

 • Tên gọi bảng giá dịch vụ: nhập tên gọi cho dịch vụ thiết lập.
 • Mô tả chi tiết: thêm các mô tả chi tiết về bảng giá dịch vụ.
 • Thuộc nhóm dịch vụ: chọn nhóm dịch vụ trong danh sách hoặc điền mới.
 • Giá VND/USD/thuế: nhập giá trị cần thiết lập cho loại phòng.
 • Áp dụng từ - đến ngày: nhấp image để chọn thời gian cho phạm vi thời gian áp dụng.
 • Trạng thái áp dụng: chọn trạng thái áp dụng thực tế đối với bảng giá.
 • Thông tin chi tiết: lựa chọn loại thuộc tính, kiểu dữ liệu và giá trị phải nhập cho mỗi thuộc tính thiết lập.
 • Nhấn image để thêm thuộc tính thiết lập.
 • Gửi thông báo đến: chọn người nhận thông báo trong danh sách.
 • Hoàn thành & thoát: thoát sau khi gửi biểu mẫu lên hệ thống.
 • Hoàn thành & điền mới: sau khi gửi biểu mẫu lên hệ thống sẽ mở một biểu mẫu mới lên.


V. Thiết lập chương trình marketing

Mục đích:

Dùng để thực hiện thiết lập các chương trình khuyến mãi.

Thực hiện:

Bước 1: Mở biểu mẫu Thiết lập chương trình marketing.

Bước 2: Điền các thông tin trong biểu mẫu

12

Chi tiết:

 • Tên gọi chương trình marketing: điền tên gọi cho chương trình khuyến mãi.
 • Mã chương trình marketing: nhập mã ứng với mỗi chương trình khuyến mãi và mã này là duy nhất không trùng lặp.
 • Mô tả chi tiết: thêm các mô tả về chương trình khuyến mãi này.
 • Áp dụng từ: nhấp chọn icon image để chọn ngày/tháng /năm
 • Trạng thái sử dụng: lựa chọn thực trạng sử dụng của chương trình khuyến mãi.
 • Áp dụng với: lựa chọn loại thuộc tính áp dụng, với mỗi thuộc tính chọn áp dụng cho Nhóm sản phẩm/Sản phẩm đi kèm.
 • Hình thức áp dụng: lựa chọn loại hình thức áp dụng với chường trình khuyến mãi.
 • Căn cứ áp dụng: lựa chọn loại căn cứ và khoảng giá trị áp dụng cho chương trình khuyến mãi.
 • Cách thực hiện: chọn áp dụng Trực tiếp hoặc tặng mã Coupon.
 • Gửi thông báo đến: lựa chọn người nhận được thông báo tới.
 • Hoàn thành và thoát: gửi phiếu lên hệ thống và thoát.
 • Hoàn thành và điền mới: sau khi gửi phiếu lên hệ thống thì sẽ mở một form mới.