[Mission Checklist] - Kiểm tra nhiệm vụ - Nhân viên


I - Danh sách nhiệm vụ

II - Công việc

Chức năng:
Thực hiện các nhiệm vụ/địa điểm kiểm tra được giao, đồng thời báo cáo tiến độ hoàn thành của các công việc.

1. Thực hiện nhiệm vụ đơn lẻ

Bước 1: Mở biểu mẫu 11
Bước 2: Điền thông tin lần lượt từ trên xuống dưới

14

Chi tiết cách điền:

 • Thuộc địa điểm/khu vực làm việc: chọn khu vực làm việc của nhiệm vụ đơn lẻ.
 • Checkpoint áp dụng: chọn nhiệm vụ đơn lẻ cần thực hiện.
 • Cập nhật kiểm tra nhiệm vụ: thực hiện điền thông tin kiểm tra cho từng nhiệm vụ.
 • Hình ảnh và video: nhấp chọn image để chụp hình và image để quay video.
 • Cán bộ liên quan: chọn cán bộ liên quan trong danh sách để nhận thông báo.
 • Hoàn thành: Gửi phiếu lên hệ thống và thoát.

2. Thực hiện nhiệm vụ phức hợp

Bước 1: Mở biểu mẫu 12
Bước 2: Điền thông tin lần lượt từ trên xuống dưới

Chi tiết cách điền:

 • Mission áp dụng: chọn nhiệm vụ phức hợp cần thực hiện.
 • Hoạt động cần cập nhật: chọn hoạt động trong danh sách cần cập nhật.
 • Cập nhật mission checklist: thực hiện điền thông tin cập nhật cho từng nhiệm vụ phức hợp.
 • Kết quả thực hiện: chọn thực trạng kết quả hoàn thành cho nhiệm vụ phức hợp đã thực hiện.
 • Hình ảnh và video: nhấp chọn image để chụp hình và image để quay video.
 • Cán bộ liên quan: chọn cán bộ liên quan trong danh sách để nhận thông báo.
 • Hoàn thành: Gửi phiếu lên hệ thống và thoát.

3. Hoàn thành nhiệm vụ phức hợp

Bước 1: Mở biểu mẫu 13
Bước 2: Điền thông tin lần lượt từ trên xuống dưới

16

Chi tiết cách điền:

 • Mission áp dụng: chọn nhiệm vụ phức hợp đã hoàn thành.
 • Thời gian kết thúc nhiệm vụ: chọn thời gian thực khi hoàn thành nhiệm vụ.
 • Kết quả thực hiện: chọn thực trạng kết quả hoàn thành cho nhiệm vụ phức hợp đã thực hiện.
 • Bài học số 1 - 2 -3: điền các bài học đã rút ra được sau khi hoàn thành nhiệm vụ.
 • Hình ảnh và video: nhấp chọn image để chụp hình và image để quay video.
 • Cán bộ liên quan: chọn cán bộ liên quan trong danh sách để nhận thông báo.
 • Hoàn thành và thoát: Gửi phiếu lên hệ thống và thoát.
 • Hoàn thành và điền mới: Gửi phiếu lên hệ thống đồng thời mở biểu mẫu mới.