Tài liệu dành cho Đánh giá viên

  1. Tìm hiểu về vị trí chuyên viên đánh giá chất lượng phỏng vấn
  2. Hướng dẫn đánh giá viên sử dụng mudule đánh giá phỏng vấn (telesvy4man)
  3. Bảng hỏi đính kèm: https://rtlink.me/xh68g