Trang chủ rtWork - Android - iOS

Mục Trang chủ chứa các module chức năng và module hệ thống của ứng dụng:
Gồm 2 vùng chính là Vùng tiêu đề và Vùng các module chức năng:


1. Vùng tiêu đề:

Bao gồm:

  1. Tên app (rtWork)
  2. Mục tìm kiếm: Dùng để tìm kiếm các module và submodule đã được đăng ký cho tài khoản
  3. Tên dịch vụ truy cập
  4. Tên người dùng

2. Vùng các module chức năng:
Bao gồm các module và submodule đã được đăng ký cho tài khoản.

  1. Nhấp vào vùng trung tâm module để đi đến submodule chính của module
  2. Nhấp vào mũi tên góc dưới bên phải để mở đầy đủ các submodule của module

Để đăng ký module, bạn có thể tự đăng ký nếu được cấp quyền bằng cách vào Backend System > Configuration > Roles & Permissions > Access Control > Module Access, hoặc yêu cầu người được cấp quyền đăng ký hộ.