About HR Modules Manual

HR Modules (All / Sup / Manager / Specialist).

  • HDSD các Module HR trên rtWork nhằm phục vụ các mục đích và quy trình liên quan đến Quản trị Nhân sự trong doanh nghiệp

HR-MODULE-INTRO-vi

  1. Giới thiệu Module HR Cho Tất Cả

  2. Giới thiệu Module HR Cho Giám Sát

  3. Giới thiệu Module HR Cho Quản Lý

  4. Giới thiệu Module HR Cho Chuyên Gia


  • How to use rtWork HR Modules serving HR management purposes

HR-MODULE-INTRO-en

  1. Introduction about Module HR For Everyone

  2. Introduction about Module HR For Sup

  3. Introduction about Module HR For Manager

  4. Introduction about Module HR For Specialist

3 Likes