Gán thông tin chi trả lương cho nhân viên

B1: Gán thông tin chi trả lương

  • Mỗi nhân viên sẽ được gán với các Nhóm thông tin trả lương nhất định.
  • Trong trường hợp có sự thay đổi trong nhóm, bộ phận HR cập nhật thông tin GÁN cho nhân viên hoặc điều chỉnh thông tin nhóm tương ứng.

Bước 1 Mở biểu mẫu gán thông tin chi trả lương

Gán thông tin chi trả lương total

Bước 2 Nhấn chọn nút “TẠO MỚI” để mở và điền thông tin trong biểu mẫu từ trên xuống dưới:

gán thông tin chi trả form

Cách điền:

  • Ngày bắt đầu áp dụng: Sử dụng nút button-date để chỉnh ngày/tháng/năm bắt đầu áp dụng
  • Phụ cấp ăn trưa: chọn cách tính theo ngày làm việc thực tế hay khoán cố định. Nhập đơn giá phụ cấp. Trường hợp công ty không tính phụ cấp ăn trưa thì chọn nhập ở đơn giá bằng 0.
  • HOÀN THÀNH: nhấn gửi biểu mẫu lên hệ thống

Danh sách nhân viên đã được gán thông tin chi trả lương:

gán TT chi trả history

  • Trường hợp muốn chỉnh sửa thông tin đã gán cho nhân viên: Nhân sự nhấn vào nút button edit ở phiếu đã gán cho nhân viên đó.
  • Trường hợp nhân sự cần gán thông tin chi trả cho nhân viên mới nhưng có cùng dữ liệu tương tự về nội dung chi trả với nhân viên đã gán thì sử dụng nút button coppy