Hướng dẫn QUẢN LÝ NHÂN SỰ KHÔNG GIẤY

Giới thiệu một số tính năng của module Chuyên viên C&B

  • Tạo mẫu các giấy tờ, hồ sơ, hợp đồng theo ý muốn
  • Thực hiện xác nhận thông tin, thực hiện giấy tờ, hồ sơ, hợp đồng cho nhân viên không cần dùng giấy
  • Theo dõi, yêu cầu nhân viên bổ sung thông tin còn thiếu
  • Liên hệ với nhân viên qua điện thoại
  • Lưu trữ giấy tờ, hồ sơ, hợp đồng giúp tiết kiệm diện tích, không gian lưu trữ trong văn phòng
  • Truy xuất thông tin giấy tờ, hồ sơ mọi lúc, mọi nơi nhanh chóng, dễ dàng
  • Chuyên viên nhân sự thực hiện thiết lập các nội dung liên quan đến chi trả lương cho nhân viên trong tổ chức như: tạo kỳ lương, các khoản chi trả cho nhân viên, các khoản trích nộp và giảm trừ thuế phù hợp với mỗi nhóm nhân viên.
  • Theo dõi, xử lý, xác nhận dữ liệu lương hệ thống và dữ liệu lương do nhân viên báo cáo lên
  • Xuất bảng lương cuối kỳ lương, gửi thông báo cho nhân viên và các bộ phận liên quan

module chuyên viên c&b

1. GIẤY TỜ-HỢP ĐỒNG
2. HỒ SƠ NHÂN VIÊN
3. LƯƠNG

A. THIẾT LẬP

sub module luong A

Để bắt đầu tính lương và chi trả lương ngay trên ứng dụng rtWork chuyên viên nhân sự sử dụng phần thiết lập để tạo thông tin về kỳ lương, các khoản chi trả hay trích nộp tương ứng với các nhóm nhân viên của công ty. Nhân viên nhân sự có 2 cách để tạo thông tin chi trả lương cho nhân viên.

Cách 1: Áp dụng đối với trường hợp số lượng cần gán mới/gán lại nhiều
Nhập dữ liệu qua Google Sheet (cập nhật mẫu GGS có sheet B): https://docs.google.com/spreadsheets/d/1Rf5a5joYmXpOu-i0M5K0odyqSvibV_oS-ae2jka_ylk/edit#gid=1495308727
(Xem video hướng dẫn điền Google Sheet tại đây)

Cách 2: Áp dụng đối với trường hợp số lượng cần gán mới/gán lại ít - Nhập mới hoàn toàn, không có dữ liệu tương tự về nội dung chi trả. Theo dõi hướng dẫn điền từng biểu mẫu chi tiết bên dưới.
A1. Thiết lập nhóm kỳ lương
:fast_forward: Xem chi tiết tại đây
A2. Thiết lập nhóm nội dung chi trả lương
:fast_forward: Xem chi tiết tại đây
A3. Thiết lập nhóm tỷ lệ trích nộp
:fast_forward: Xem chi tiết tại đây
A4. Thiết lập nhóm giảm trừ thu nhập không chịu thuế
:fast_forward: Xem chi tiết tại đây
(Xem video hướng dẫn thiết lập lương tại đây)

B. LƯƠNG NHÂN VIÊN

sub module lương tab B


B1. Gán thông tin chi trả lương
:fast_forward: Xem chi tiết tại đây
B2. HR xác nhận thu nhập khác
:fast_forward: Xem chi tiết tại đây
B3. HR xác nhận dữ liệu tính lương
:fast_forward: Xem chi tiết tại đây
B4. HR xác nhận gửi bảng lương
:fast_forward: Xem chi tiết tại đây
(Xem video hướng dẫn chi trả lương lương tại đây)