Nhân sự xác nhận dữ liệu tính lương

B3. Nhân sự xác nhận dữ liệu tính lương

  • Sau khi nhân viên hoàn thành báo cáo công cho kỳ lương thì nhân sự tiến hành kiểm tra báo cáo lương và xác nhận dữ liệu nhân viên đã báo cáo để tính lương cho nhân viên.
  • Dữ liệu cuối cùng sử dụng để tính lương cho nhân viên được lấy từ biểu mẫu mà nhân sự xác nhận.

Bước 1 Mở biểu mẫu HR xác nhận dữ liệu tính lương.

HR xác nhận dữ liệu tính lương total

Bước 2 Nhấn chọn nút “XÁC NHẬN” ở nhân viên cần xác nhận để mở và điền thông tin trong biểu mẫu từ trên xuống dưới:

HR xác nhận dữ liệu tính lương form


Lưu ý cách điền
  • Nhân sự kiểm tra các thông tin mà nhân viên báo cáo trước khi xác nhận.
  • THÊM NỘI DUNG: nhấn nút để thêm các nội dung chi trả khác.
  • HOÀN THÀNH: nhấn gửi biểu mẫu lên hệ thống
  • Biểu mẫu sau khi gửi thành công sẽ có thông báo ở giao diện mở form ban đầu như hình:

HR xác nhận history

  • Sau khi nhân sự xác nhận thì trạng thái phiếu chuyển về “ĐÃ XÁC NHẬN”. Có thể theo dõi nội dung lương đã xác nhận tại nút “Chi tiết”. Theo dõi bảng lương tại nút “Bảng lương”.