Thiết lập nhóm giảm trừ thu nhập không chịu thuế

A4: Tạo nhóm giảm trừ thu nhập không chịu thuế:

 • Mỗi nhóm là thông tin các khoản thu nhập được giảm trừ không phải chịu thuế TNCN theo quy định của luật lao động và tổ chức đề ra
 • Việc thiết lập chỉ thực hiện một lần cho mỗi nhóm.
 • Nếu có sự thay đổi về nội dung giảm trừ thì nhân sự chỉ cần nhấn nút CẬP NHẬT ở nhóm cần thay đổi để cập nhật thông tin.
 • Nếu có nhóm giảm trừ TNCN mới có các nội dung giảm trừ giống các nhóm cũ thì nhấn nút TẠO BẢN SAO để tạo nhóm mới có nội dung giảm trừ giống nhóm cũ.

Bước 1 mở biểu mẫu giảm trừ thuế thu nhập

giảm trừ không chịu thuế total

Bước 2 Nhấn chọn nút “TẠO MỚI” để mở và điền thông tin trong biểu mẫu từ trên xuống dưới:

giảm trừ thu nhập không chịu thuế

Cách điền

 • Nội dung giảm trừ: Thêm mới hoặc chọn các nội dung có sẵn
 • Cách tính giảm trừ: Chọn cách tính mức giảm trừ theo ngày làm việc thực tế hoặc theo cách khoán một khoản cố định
 • Đơn giá: Nhập số tiền giảm trừ tương ứng theo ngày làm việc hoặc mức khoán cố định
 • THÊM MỨC GIẢM TRỪ: Nhấn để thêm mới các mức giảm trừ
 • HOÀN THÀNH: nhấn gửi biểu mẫu lên hệ thống

Danh sách nhóm giảm trừ thu nhập

Giảm trừ thu nhập history

 • Trường hợp cần cập nhật nội dung giảm trừ thuế thu nhập cá nhân, nhân sự sử dụng nút button update để thêm/bớt nội dung ở phiếu đã điền để chỉnh sửa.
 • Trường hợp cần tạo nhóm giảm trừ TNCN mới có các nội dung tương tự nhóm cũ đã tạo, nhân sự sử dụng nút button coppy ở nhóm có nội dung giảm trừ tương tự