Thiết lập nhóm tỷ lệ trích nộp

A3: Tạo nhóm tỷ lệ trích nộp:

  • Mỗi nhóm tỷ lệ trích nộp áp dụng cho một hoặc nhiều Nhân viên, mỗi nhóm bao gồm tất cả các loại trích nộp từ lương cơ bản của Người lao động như BHXH, BHYT, BHTNLĐ và Bệnh nghề nghiệp, Kinh phí công đoàn, các loại trích nộp khác, …
  • Nhân sự chỉ thao tác thiết lập một lần cho một nhóm tỷ lệ trích nộp. Khi có sự thay đổi về tỷ lệ trích nộp của nhóm thì chỉ cần nhấn CẬP NHẬT để thêm/bớt thông tin.

Bước 1 mở biểu mẫu nhóm tỷ lệ trích nộp

tỷ lệ trích nộp total

Bước 2 Nhấn chọn nút “TẠO MỚI” để mở và điền thông tin trong biểu mẫu từ trên xuống dưới:

form nhóm tỷ lệ trích nộp

Cách điền

  • Nội dung trích nộp: Có thể nhập mới hoặc chọn các nội dung có sẵn trong ngân hàng dữ liệu.
  • Tỷ lệ áp dụng: Nhập % tỷ lệ cho nội dung trích nộp
  • THÊM MỨC TRÍCH NỘP: thêm mới các nội dung trích nộp cho cùng nhóm trích nộp.
  • HOÀN THÀNH: Nhấn gửi biểu mẫu lên hệ thống

Các nhóm tỷ lệ trích nộp được tạo thành công

tỷ lệ trích nộp history

  • Trường hợp cần cập nhật tỷ lệ trích nộp nhóm đã tạo, nhân sự sử dụng nút button update để thêm/bớt nội dung tỷ lệ trích nộp.