Nhân sự xác nhận thu nhập khác

B2. Nhân sự xác nhận nội dung thu nhập khác

HR xác nhận thu nhập khác total