Nhân sự xác nhận gửi bảng lương

B4. Nhân sự xác nhận gửi bảng lương

  • Sau khi xác nhận bảng lương và chốt bảng lương cuối cùng được duyệt chi trả cho nhân viên thì nhân sự tiến hành gửi bảng lương cho nhân viên.
  • Sao lưu bảng lương cho nghiệp vụ quản lý nhân sự.

Bước 1 Mở biểu mẫu HR xác nhận bảng lương

HR xác nhận gửi bảng lương total


Bước 2 Nhấn chọn nút “Xác nhận” để mở và điền thông tin trong biểu mẫu từ trên xuống dưới:

HR xác nhận bảng lương form

Lưu ý cách điền

  • Nhân sự tick chọn vào các yêu cầu để hệ thống thực hiện đồng loạt.
  • XÁC NHẬN VÀ GỬI: nhấn gửi biểu mẫu lên hệ thống và hệ thống thực hiện các yêu cầu.