Giới thiệu Mô - đun WU - ĐỌC SỐ sử dụng rtWork

Module WU - ĐỌC SỐ dùng để Đọc số nước cho các hợp đồng đã được thiết lập tại Module WU - QUẢN LÝ. Có 3 trường hợp đọc số nước:

 1. WU - ĐỌC SỐ: Đọc số nước cho kỳ hóa đơn hiện tại
 2. WU - ĐỌC ĐỒNG HỒ HỎNG: Đọc số nước cho đồng hồ hỏng tại kỳ hiện tại
 3. WU - ĐỌC SỚM / TRỄ: Đọc số nước cho kỳ trước/trong/sau kỳ hóa đơn hiện tại

 1. WU - ĐỌC SỐ: Đọc số nước cho kỳ hóa đơn hiện tại

 • Nhân viên đọc số được giao tuyến có khu vực nào thì Mục “Hợp đồng” sẽ hiện những khách hàng thuộc khu vực đó.
 • Kỳ đọc số được tự động hiển thị dựa theo ngày đi đọc số. Ví dụ Kỳ tháng 08/2019 được thiết lập để đọc số (Thiết lập tại Module WU - QUẢN LÝ) từ ngày 01/08/2019 đến ngày 31/08/2019; Ngày đi đọc số là ngày 10/08/2019, thì Kỳ hóa đơn được hiển thị là Kỳ tháng 08/2019.
 • Kỳ đọc số hiển thị phụ thuộc vào tuyến được giao cho nhân viên. Nhân viên đi đọc số phải được giao tuyến mà có kỳ đọc số được thiết lập khoảng thời gian đọc số chứa thời điểm hiện tại đi đọc.
  Ví dụ ngày đi đọc số là ngày 10/08/2018; Nhân viên A được giao tuyến X có Kỳ tháng 08/2019 thì kỳ hóa đơn sẽ hiển thị Kỳ tháng 08/2019.
  Nếu không, sẽ xuất hiện cảnh báo: Không có kỳ đọc số nào được thiết lập vào thời điểm hiện tại hoặc bạn không phải là nhân viên được giao tuyến. Xin vui lòng đọc số sớm/trễ hoặc thông báo với quản lý để được giao tuyến thích hợp!
 • Sau khi đọc xong số nước cho 1 hợp đồng, trong lần đọc số tiếp theo của cùng kỳ hóa đơn, tên hợp đồng (khách hàng) đó sẽ không hiển thị lại trong danh sách để chọn.
 1. WU - ĐỌC ĐỒNG HỒ HỎNG: Đọc số nước cho đồng hồ hỏng tại kỳ hiện tại
  Khác với Đọc số nước bình thường, Form Đọc số nước đồng hồ hỏng yêu cầu Ghi chú chi tiết và chọn tên của những người cần nhận thông báo.

 1. WU - ĐỌC SỚM / TRỄ: Đọc số nước cho kỳ trước/trong/sau kỳ hóa đơn hiện tại
  Nhân viên đọc số nước sử dụng Đọc số SỚM/TRỄ trong trường hợp muốn đọc kỳ sớm hơn hoặc đọc cho các hợp đồng còn sót lại của kỳ trước chưa đọc.

 • Tại form Đọc số sớm/trễ, kỳ hóa đơn không tự hiển thị, nhân viên đọc số chọn kỳ thích hợp để đọc số nước.
 1. Theo dõi Danh sách đã đọc/chưa đọc của kỳ hiện tại

 • Danh sách đã đọc hiển thị thông tin tên hợp đồng, địa chỉ khách hàng sử dụng dịch vụ, kỳ đọc số, chỉ số nước kỳ trước, chỉ số nước kỳ này, lượng tiêu thụ trong kỳ, nhân viên và thời gian đọc số.

 • Nhấp vào dòng “Nhấp vào đây xem chi tiết đọc số nước” để xem chi tiết thông tin bao gồm cả hình ảnh đồng hồ nước, thông tin chi tiết khách hàng, thông tin hợp đồng và thông tin của lần đọc số nước (kỳ đọc số, chỉ số nước kỳ trước, kỳ này, lượng tiêu thụ trong kỳ, nhân viên và thời gian đọc số).

 • Danh sách Chưa đọc hiển thị Danh sách thông tin của các hợp đồng cần đọc số nước.
  Các thông tin bao gồm Tên, mã hợp đồng, địa chỉ, email, số điện thoại (nếu có), số danh bộ, ngày ký hợp đồng, ngày hợp đồng bắt đầu có hiệu lực, Sản phẩm/dịch vụ sử dụng.

 • Sử dụng nút |170px;x34px; nếu muốn đọc số nước cho hợp đồng đó tại Danh sách Chưa đọc.

 1. Theo dõi Danh sách đã đọc/Chưa đọc của kỳ hiện tại bằng biểu đồ phân tích
 • Biểu đồ phân tích thể hiện tỷ lệ (%) của số lượng hợp đồng đã đọc/ số lượng hợp đồng chưa đọc số nước tại kỳ hiện tại.

2 Likes