Hướng dẫn GIAO TUYẾN CHO NHÂN VIÊN (WU - QUẢN LÝ)

Chức năng form:

 • Dùng để giao tuyến được tạo từ form Thiết lập tuyến cho nhân viên. Một lần thực hiện điền form có thể giao nhiều tuyến cho nhiều nhân viên
 • Form cung cấp dữ liệu cho việc Đọc số nước- Giới thiệu Mô - đun WU - ĐỌC SỐ sử dụng rtWork

Cách thực hiện:
Bước 1: Mở form Giao tuyến cho nhân viên

Bước 2: Điền lần lượt các thông tin trong form

 • Chọn 1 hoặc nhiều nhân viên được giao tuyến trong danh sách
 • Chọn tuyến để giao cho nhân viên (danh sách tuyến được tạo từ form Thiết lập tuyến)
  Sau khi chọn tuyến, thông tin của tuyến được chọn sẽ được hiển thị. Có thể chạm vào thanh cuộn để xem chi tiết thông tin.
 • Bấm vào THÊM TUYẾN để giao thêm tuyến cho nhân viên.
  Lưu ý: Tuyến được giao số 2 phải khác tuyến được giao số 1
 • Chọn người cần gửi thông báo và điền ghi chú (nếu có)
 • Mã giao việc sẽ được tự động hiển thị
  => Sau khi đã điền đầy đủ thông tin, chọn HOÀN THÀNH VÀ THOÁT hoặc HOÀN THÀNH VÀ ĐIỀN MỚI để giao tuyến mới