Hướng dẫn THIẾT LẬP TUYẾN (WU - QUẢN LÝ)

Chức năng form:

Cách thực hiện:
Bước 1: Mở form Thiết lập tuyến

Bước 2: Điền lần lượt các thông tin trong form

 • Điền đặt tên cho tuyến mới (không chọn tuyến đã có trong danh sách)
 • Điền mô tả chi tiết tuyến
 • Chọn 1 hoặc nhiều mục đích sử dụng tuyến
 • Chọn các khu vực đã có trong danh sách (khu vực được tạo từ form Thiết lập địa giới khu vực) => Sau khi chọn khu vực sẽ hiện thông tin chi tiết của khu vực. Có thể chạm vào thanh cuộn để xem chi tiết
 • Chọn kỳ hóa đơn đã có trong danh sách (kỳ hóa đơn là các kỳ được tạo từ form Thiết lập Kỳ hóa đơn. => Sau khi chọn khu vực sẽ hiện thông tin chi tiết của kỳ hóa đơn. Có thể chạm vào thanh cuộn để xem chi tiết
 • Chạm vào thanh THÊM KHU VỰC để thêm 1 khu vực và kỳ hóa đơn của khu vực.
  Lưu ý: Khu vực được chọn số 2 phải khác khu vực đã chọn số 1 nên thường 1 lần tạo sẽ tạo tuyến có các khu vực khác nhau và đọc số cho cùng 1 kỳ.
 • Thiết lập trạng thái hoạt động cho tuyến: ĐANG SỬ DỤNG hoặc KHÔNG SỬ DỤNG
 • Chọn người gửi thông báo sau khi thiết lập thành công tuyến.
 • Điền ghi chú (nếu có)
 • Mã tuyến được app tự động hiển thị
  => Sau khi đã điền đầy đủ thông tin, chọn HOÀN THÀNH VÀ THOÁT hoặc HOÀN THÀNH VÀ ĐIỀN MỚI để tạo tuyến mới