Hướng dẫn THIẾT LẬP ĐỊA GIỚI KHU VỰC (WU - QUẢN LÝ)

Chức năng form:

 • Thiết lập khu vực mới, lấy dữ liệu từ form Thiết lập tiểu khu/thôn/xóm nếu chọn cấp hành chính là tiểu khu/thôn/xóm.
 • Form cung cấp dữ liệu cho việc Thiết lập tuyến (Hướng dẫn THIẾT LẬP TUYẾN (WU - QUẢN LÝ))

Cách thực hiện:

Bước 1: Mở form Thiết lập địa giới khu vực


Bước 2: Điền lần lượt các thông tin trong form

 • Điền mới đặt tên khu vực (khác khu vực đã có trong danh sách)
 • Chọn 1 cấp hành chính.
 • Thiết lập thông tin cho cấp hành chính vừa chọn bằng cách chọn trong danh sách:
  Nếu cấp hành chính là Tiểu khu/thôn/xóm, thiết lập thông tin đến Phường/xã;
  Nếu cấp hành chính là Phường/xã/thị trấn, thiết lập thông tin đến TP/Quận/Huyện;
  Nếu cấp hành chính là Quận/huyện, thiết lập thông tin đến Tỉnh/vùng/bang;
  Nếu cấp hành chính là Tỉnh/thành phố, chọn quốc gia trong danh sách
 • Chọn các địa phương thuộc khu vực đã có trong danh sách
  Nếu cấp hành chính là Tiểu khu/thôn/xóm, danh sách địa phương này là danh sách thôn/tổ/tiểu khu được tạo từ form Thiết lập Tiểu khu/thôn/xóm.
  Nếu cấp hành chính là các cấp còn lại, chọn các địa phương đã có trong danh sách.
 • Điền ghi chú (nếu có)
 • Thiết lập trạng thái hoạt động cho khu vực
 • Chọn người gửi thông báo sau khi thiết lập khu vực.
  => Sau khi đã điền đầy đủ thông tin, chọn HOÀN THÀNH VÀ THOÁT