Hướng dẫn THIẾT LẬP TIỂU KHU/THÔN/XÓM (WU - QUẢN LÝ)

Chức năng form:

Cách thực hiện:
Bước 1: Mở form Thiết lập tiểu khu/thôn/xóm

Bước 2: Điền lần lượt các thông tin trong form

Chi tiết:

  • Chọn các thông tin: Quốc gia; Tỉnh/vùng/bang; TP/Quận/Huyện; Phường/Xã trong danh sách
  • Điền thông tin thiết lập thôn/tổ/tiểu khu.
    Lưu ý: Điền mới, không được chọn thôn/tổ/tiểu khu đã có trong danh sách.
    Sử dụng biểu tượng Nut_xoa khi muốn xóa 1 thôn/tổ/tiểu khu vừa tạo.
  • Thêm 1 thôn/tổ/tiểu khu
  • Điền thêm ghi chú về việc thiết lập(nếu có)
    => Sau khi đã điền đầy đủ thông tin, chọn HOÀN THÀNH