Giới thiệu Mô - đun WU - THU TIỀN sử dụng rtWork

Mô - đun WU - THU TIỀN - Mô-đun này dành cho nhân viên
Mục đích:

 • Thu tiền nước của khách hàng đã đọc số nước
 • Theo dõi danh sách đã thu tiền hay chưa thu tiền Ngoài ra có thể theo dõi tiến độ thu tiền nước bằng biểu đồ phân tích

 • SMS gửi tới khách hàng có tên người gửi là RTA.VN với nội dung ví dụ như sau:
  CTY NUOC SACH A TB THU TIEN NUOC KY 08/2019. MA KH: HD20190812152542. CS cu 0 m3; CS moi 50 m3; Tieu thu 50 m3. TT 429000 VND

 • Email gửi tới khách hàng có tên người gửi là Công ty Nước sạch A,
  Chủ đề: Hóa đơn Thu tiền Nước sạch.
  Với nội dung là thông tin Biên nhận của hóa đơn đã được thu tiền.
  Trong đó A là tên của công ty nước sạch.

Thu_tien_nuoc_EMAIL

Nếu có ý kiến thay đổi nội dung Tin nhắn hoặc Email, anh/chị vui lòng liên hệ tới bộ phận hỗ trợ của RTA để được cập nhật.

 • Để có thể sử dụng chức năng In hóa đơn, yêu cầu Anh/Chị có máy In nhiệt cầm tay và điện thoại sử dụng phần mềm Android có hỗ trợ kết nối Bluetooth.
1 Like