Hướng dẫn sử dụng Bộ KHO TỐI GIẢN

Bộ module quản lý kho của rtWork giúp thiết lập sản phẩm đầu vào, thực hiện các nghiệp vụ kho: nhập kho, xuất kho, tái nhập kho, quản lý, phân tích các số liệu kho và thực hiện kiểm kê kho.
1

quanlykhotoigian

WORKFLOW BỘ KHO ĐƠN GIẢN

workflow
1. Module Thiết lập sản phẩm - tài sản

:fast_forward: Xem chi tiết tại đây

2. Module Thủ kho

:fast_forward: Xem chi tiết tại đây

3. Module Quản lý kiểm kê kho và tài sản

:fast_forward: Xem chi tiết tại đây