Hướng dẫn sử dụng mô-đun QUẢN LÝ KIỂM KÊ KHO, TÀI SẢN

Mô-đun Quản lý kiểm kê kho, tài sản sử dụng để kiểm kê số lượng sản phẩm còn lại trong kho bao gồm 3 tabs:

 • Lịch: Bao gồm form: Thiết lập Lịch kiểm kê và Calendar View: Lịch kiểm kê
 • Thực hiện: gồm form Kiểm kê kho định kỳ và Kiểm kê kho thường xuyên.
 • Theo dõi: Bao gồm danh sách các lần Kiểm kê kho định kỳ và Kiểm kê kho thường xuyên, biểu đồ theo dõi Số lượng sản phẩm còn lại trong kho và Bảng thống kê số lượng sản phẩm theo tháng.

A. LỊCH

1. THIẾT LẬP LỊCH KIỂM KÊ

Mục đích: hỗ trợ người dùng thiết lập lịch/thời gian kiểm kê dựa trên nhu cầu và tần suất kiểm kê các sản phẩm/ tài sản trong kho.

Thiết lập:

Bước 1: Mở form Thiết lập lịch kiểm kê

Bước 2: Điền lần lượt những thông tin có trong form

thiet%20lap%20lich%20kiem%20ke_form

Chi tiết:

 • Chọn Tần suất kiểm tra
  (Nếu kiểm kê với tần suất thấp: Hàng năm, Nửa năm, Hàng quý, Hàng tháng, Hàng tuần và Đột xuất thì thông tin đợt kiểm kê sẽ link sang form Kiểm kê kho định kỳ.
  Còn kiểm kê tần suất cao như hàng ngày hoặc sau mỗi lần giao ca với nhu cầu hoàn thành nhanh đợt kiểm kê thì thông tin đợt kiểm kê sẽ link sang form Kiểm kê kho thường xuyên.
 • Điền tên gọi đợt kiểm kê.
 • Chọn thời gian bắt đầu thực hiện kiểm bằng cách nhấn vào biểu tượng image
 • Chọn thời gian kết thúc thực hiện kiểm bằng cách nhấn vào biểu tượng image
 • Chọn văn phòng /chi nhánh/địa điểm áp dụng đợt kiểm kê này.
 • Điền ghi chú (nếu có)
 • Chọn trạng thái áp dụng.
 • Chọn những người cần gửi thông báo.
 • Nhấn HOÀN THÀNH VÀ THOÁT để gửi biểu mẫu và thoát ra ngoài.
  (Lưu ý: Đối với những câu hỏi có dấu * người dùng cần điền đầy đủ thông tin thì khi đó form mới được gửi lên hệ thống.)

2. LỊCH KIỂM KÊ

Mục đích: hỗ trợ người quản lý dễ dàng nắm bắt và theo dõi thông tin chi tiết của từng đợt kiểm kê cho sản phẩm/tài sản theo thời gian.

Thiết lập:

Chi tiết:


Lưu ý: Nhấn/Chạm vào ngày hiển thị trên lịch để xem thông tin chi tiết của đợt kiểm kê.

Cách sử dụng những biểu tượng và nút trong khi xem lịch kiểm kê:

image Nhấn vào biểu tượng này để tùy chọn cách thức hiển thị theo: Ngày/Tuần/Tháng/Năm.

image Nhấn vào biểu tượng này sẽ chuyển về ngày hiện tại.

B. THỰC HIỆN

1. KIỂM KÊ ĐỊNH KỲ

Mục đích:

 • Form Kiểm kê định kỳ áp dụng cho các trường hợp phải kiểm kê tần suất thấp: Hàng năm, Nửa năm, Hàng quý, Hàng tháng, Hàng tuần và Đột xuất.

 • Dùng để kiểm kê thông tin chi tiết về tình trạng chất lượngphụ kiện kèm theo (nếu có) của từng sản phẩm/tài sản cụ thể được kiểm kê.

Thiết lập:

Bước 1: Mở form Kiểm kê định kỳ

Bước 2: Điền lần lượt các thông tin trong form

kiem%20ke%20dinh%20ky_form

Chi tiết:

 • Đợt kiểm kê: chọn đợt kiểm tra có trong danh sách (đã tạo ở form Thiết lập lịch kiểm kê).
 • Văn phòng/chi nhánh/địa điểm: lựa chọn địa điểm kiểm tra.
 • Chọn sản phẩm cần kiểm kê trong danh sách
 • Tình trạng chất lượng: lựa chọn đúng tình trạng của hàng hóa/vật tư, nếu có lỗi ghi ra chi tiết lỗi.
 • Chọn những người cần gửi thông báo trong danh sách.
 • Nhấn vào biểu tượng image để chụp lại hình ảnh của người kiểm kê (ít nhất 2 người).
 • Nhấn HOÀN THÀNH VÀ THOÁT để gửi biểu mẫu và thoát ra ngoài HOẶC nhấn HOÀN THÀNH VÀ ĐIỀN MỚI CÙNG ĐỢT KIỂM KÊ để gửi biểu mẫu và mở một form Kiểm kê định kỳ mới được giữ lại tên đợt kiểm kê.
  (Lưu ý: Đối với những câu hỏi có dấu * người dùng cần điền đầy đủ thông tin thì khi đó form mới được gửi lên hệ thống.)

2. KIỂM KÊ THƯỜNG XUYÊN

Mục đích:

 • Form Kiểm kê thường xuyên áp dụng cho các trường hợp phải kiểm kê tần suất cao như hàng ngày hoặc sau mỗi lần giao ca với nhu cầu hoàn thành nhanh đợt kiểm kê.

 • Form cho phép người dùng làm ở mức tối thiểu là kiểm kê theo nhóm tài sản (cùng SKU), điền số lượng tồn hiện có và đánh giá tình trạng chất lượng . Nếu cần theo dõi chi tiết thêm thì họ quét mã qr code của từng sản phẩm cụ thể trong nhóm để thêm vào câu Chi tiết mã tồn.

Thiết lập:

Bước 1: Mở form Kiểm kê thường xuyên

Bước 2: Điền lần lượt các thông tin trong form

kiem%20ke%20thuong%20xuyen_form

Chi tiết:

 • Đợt kiểm kê: chọn đợt kiểm tra có trong danh sách (Đã tạo ở form Thiết lập lịch kiểm kê).
 • Văn phòng/chi nhánh/địa điểm: lựa chọn địa điểm kiểm tra.
 • Chọn sản phẩm cần kiểm kê trong danh sách
 • Số lượng tồn hiện có sẽ tự động hiển thị, nếu số lượng trong kho khác so với số lượng hiển thị thì người dùng có thể điền lại số lượng hoặc sử dụng image để giảm số lượng và image để tăng số lượng sản phẩm còn lại trong kho)
 • Tình trạng chất lượng: lựa chọn đúng tình trạng của hàng hóa/vật tư, nếu có lỗi ghi ra chi tiết lỗi.
 • Chọn những người cần gửi thông báo trong danh sách.
 • Nhấn vào biểu tượng image để chụp lại hình ảnh của người kiểm kê (ít nhất 2 người).
 • Nhấn HOÀN THÀNH VÀ THOÁT để gửi biểu mẫu và thoát ra ngoài HOẶC nhấn HOÀN THÀNH VÀ ĐIỀN MỚI CÙNG ĐỢT KIỂM KÊ để gửi biểu mẫu và mở một form Kiểm kê định kỳ mới được giữ lại tên đợt kiểm kê.
  (Lưu ý: Đối với những câu hỏi có dấu * người dùng cần điền đầy đủ thông tin thì khi đó form mới được gửi lên hệ thống.)

C. THEO DÕI

7

1. Danh sách KIỂM KÊ ĐỊNH KỲ

Mục đích: Bao gồm danh sách các lần thực hiện kiểm kê định kỳ.

Thiết lập:

Chi tiết:

kiem%20ke%20dinh%20ky_dmv

2. Danh sách KIỂM KÊ THƯỜNG XUYÊN

Mục đích: Bao gồm danh sách các lần thực hiện kiểm kê thường xuyên.

Thiết lập:

Chi tiết:

kiem%20ke%20thuong%20xuyen_dmv

3. SỐ LƯỢNG SẢN PHẨM CÒN LẠI TRONG KHO

Mục đích: Hỗ trợ theo dõi số lượng còn lại trong kho của từng sản phẩm được thể hiện dưới dạng biểu đồ cột. Từ đó hỗ trợ quản lý số lượng sản phẩm tồn kho.

Thiết lập:

Chi tiết:

so%20luong%20sp%20con%20lai_dmv

4. THỐNG KÊ SỐ LƯỢNG SẢN PHẨM

Mục đích: Hỗ trợ theo dõi số lượng của từng sản phẩm qua các giai đoạn: Nhập Kho, Xuất Kho, Tái nhập kho và Còn lại trong kho.

Thiết lập:

Chi tiết:

thong%20ke%20so%20luong%20sp_dmv

Cách sử dụng những biểu tượng và nút trong khi xem tab theo dõi:

image Chức năng hỗ trợ tìm kiếm nhanh trong danh sách.

image Chức năng hỗ trợ tìm kiếm thông tin theo các trường sãn có.

image Nhấn vào nút này để mở thêm form kiểm kê định kỳ mới.

image Nhấn vào nút này để mở thêm form kiểm kê thường xuyên mới.