Giới thiệu về các Mô-đun bộ KHO ĐẦY ĐỦ sử dụng rtWork

Hướng dẫn sử dụng các Mô-đun trong bộ QUẢN LÝ KHO trên ứng dụng rtWork giúp hỗ trợ doanh nghiệp các nghiệp vụ liên quan đến quản lý kho bao gồm: Thiết lập sản phẩm đầu vào tạo nguồn danh sách sản phẩm/tài sản hiện có của doanh nghiệp, đặt mua vật tư, nhập kho, lập lệnh sản xuất/ xuất kho, xuất kho, tái nhập kho, thực hiện lắp đặt - bảo dưỡng và kiểm kê tài sản/sản phẩm,…

Hy vọng rtWork sẽ phần nào hỗ trợ được các doanh nghiệp trong quá trình quản lý kho.

WORKFLOW BỘ KHO ĐẦY ĐỦ

Hướng dẫn sử dụng mô-đun THIẾT LẬP SẢN PHẨM - TÀI SẢN
Hướng dẫn sử dụng mô-đun QUẢN LÝ SẢN XUẤT - ADMIN
Hướng dẫn sử dụng mô-đun QUẢN LÝ SẢN XUẤT - NHÂN VIÊN
Hướng dẫn sử dụng mô-đun QUẢN LÝ KHO - ADMIN
Hướng dẫn sử dụng mô-đun THỦ KHO - Phần 1: NHẬP KHO
Hướng dẫn sử dụng mô-đun THỦ KHO - Phần 2: XUẤT KHO
Hướng dẫn sử dụng mô-đun QUẢN LÝ LẮP ĐẶT - BẢO HÀNH
Hướng dẫn sử dụng mô-đun QUẢN LÝ LỆNH SX, KHO
Hướng dẫn sử dụng mô-đun QUẢN LÝ KIỂM KÊ KHO, TÀI SẢN

1 Like