Hướng dẫn sử dụng mô-đun QUẢN LÝ SẢN XUẤT - NHÂN VIÊN

Mô-đun Quản lý sản xuất - nhân viên chỉ bao gồm duy nhất form BÁO CÁO SẢN XUẤT

Mục đích:

 • Báo cáo sản xuất được sử dụng sau khi nhân viên đã thực hiện xác lập Quy trình sản xuất → Lập lệnh sản xuất → thực hiện sản xuất sản phẩm → điền form báo cáo sản xuất.
 • Trong form này sẽ hiển thị đầy đủ thông tin của lệnh sản xuất, các bước sản xuất được xác lập ở xác lập quy trình sản xuất và nhận định tình trạng sản phẩm theo thuộc tính quy trình.

Thiết lập:

Bước 1: Mở form Báo cáo sản xuất

Bước 2: Điền lần lượt các thông tin trong form.

Chi tiết:

 • Chọn lệnh sản xuất trong danh sách
  (Lưu ý: Người dùng có thể lướt sang trang tiếp theo bằng cách lướt màn hình từ phải qua trái và ngược lại để quay lại trang trước đó HOẶC sử dụng nút image để sang trang kế tiếp và image để quay lại trang trước đó)
 • Các trang tiếp theo sẽ hiển thị đầy đủ thông tin các bước sản xuất đã được xác lập ở form quy trình sản xuất. Bước sản xuất nào có thông tin thuộc tính sản xuất sẽ hiển thị ra đầy đủ để nhân viên đánh giá, nếu không có sẽ hiển thị dòng chữ “KHÔNG CÓ THÔNG TIN CỦA BƯỚC SẢN XUẤT”.
 • Sau khi thực hiện đánh giá xong tất cả các bước sản xuất, ở màn hình cuối cùng của form, nhấn vào biểu tượng image để chụp hình và image để quay video có liên quan.
 • Chọn người gửi thông báo trong danh sách
 • Điền ghi chú(nếu có)
 • Nhấn HOÀN THÀNH VÀ THOÁT để gửi biểu mẫu và thoát ra ngoài HOẶC HOÀN THÀNH VÀ ĐIỀN MỚI để gửi biểu mẫu đã hoàn thành và mở thêm biểu mẫu mới tương tự để tiếp tục điền.
  (Lưu ý: Đối với những câu hỏi có dấu * người dùng cần điền đầy đủ thông tin thì khi đó form mới được gửi lên hệ thống.)