Hướng dẫn sử dụng mô-đun QUẢN LÝ LẮP ĐẶT - BẢO HÀNH

Mô-đun QUẢN LÝ LẮP ĐẶT - BẢO HÀNH hỗ trợ thực hiện các thao tác cần thiết như lắp đặt, kích hoạt bảo hành và bảo dưỡng cho các sản phẩm/tài sản đã lập lệnh Xuất kho Giao hàng và thực hiện Mô tả quy trình lắp đặt - bảo dưỡng.

Module gồm 3 forms:

 • Thực hiện lắp đặt
 • Kích hoạt bảo hành điện tử
 • Thực hiện bảo dưỡng

1. THỰC HIỆN LẮP ĐẶT

Mục đích: dùng để thực hiện/kiểm tra các bước lắp đặt được tạo ở form Quy trình lắp đặt - Bảo dưỡng cho sản phẩm/tài sản đã được lập Lệnh xuất kho giao hàng.

Thiết lập:

Bước 1: Mở form Thực hiện lắp đặt

Bước 2: Điền lần lượt các nội dung có trong form

thlb_form

Chi tiết:

 • Chọn mã xuất kho/sales order đã được chọn ở form Lập lệnh xuất kho giao hàng.
 • Chọn sản phẩm trong danh sách (những sản phẩm hiển thị sẽ tương ứng với mã xuất kho/sales order đã chọn).
 • Những bước lắp đặt được thiết lập và chọn ở câu hỏi “Có cần thực hiện check lúc thực hiện lắp đặt không?” trong form Mô tả quy trình lắp đặt - bảo dưỡng sẽ hiển thị đầy đủ ở phần THỰC HIỆN TIẾN TRÌNH LẮP ĐẶT cho người dùng kiểm tra.
 • Chọn kết quả đánh giá: Nếu kết quả là BÌNH THƯỜNG thì điền câu tiếp theo, còn nếu CÓ VẤN ĐỀ thì mô tả rõ vấn đề gặp phải và hướng giải quyết.
 • Nhấn vào biểu tượng image để chụp hình và image quay video có liên quan.
 • Chọn những người cần gửi thông báo trong danh sách.
 • Điền ghi chú (nếu có)
 • Đối với những mã xuất kho đã thực hiện lắp đặt xong thì nhấn vào image mã xuất kho sẽ không còn hiển thị trong danh sách nữa.
 • Nhấn HOÀN THÀNH VÀ THOÁT để gửi biểu mẫu và thoát ra ngoài.
  (Lưu ý: Đối với những câu hỏi có dấu * người dùng cần điền đầy đủ thông tin thì khi đó form mới được gửi lên hệ thống.)

2. KÍCH HOẠT BẢO HÀNH ĐIỆN TỬ

Mục đích: dùng để kích hoạt bảo hành điện tử và thiết lập thời điểm kết thúc bảo hành - bảo dưỡng lần tới cho sản phẩm/tài sản đã được lập Lệnh xuất kho giao hàng.

Thiết lập:

Bước 1: Mở form Kích hoạt bảo hành điện tử

Bước 2: Điền lần lượt các nội dung có trong form

khbhdt_form

Chi tiết:

 • Chọn tên khách hàng trong danh sách.
 • Điền mới hoặc chọn hợp đồng số.
 • Chọn sản phẩm có trong danh sách hoặc nhấn vào biểu tượng image để quét mã ID của sản phẩm (mã ID được tạo dưới dạng QRcode để quét).
 • Nhập tên người đại diện tiếp nhận sản phẩm.
 • Tọa độ điểm bàn giao sẽ tự động được định vị
 • Nhấn vào biểu tượng image để chụp hình và image quay video có liên quan.
 • Chọn kết quả bàn giao
 • Chụp hình người bàn giao và người tiếp nhận
 • Nhấn vào biểu tượng image để chọn thời điểm kết thúc bảo hành (Thời điểm kết thúc bảo hành phải >= thời điểm hiện tại).
 • Nhấn vào biểu tượng image để chọn thời điểm bảo dưỡng lần tới
  (Thời điểm bảo dưỡng lần tới phải >= thời điểm hiện tại và đồng thời <= thời điểm kết thúc bảo hành)
 • Chọn những người cần gửi thông báo trong danh sách.
 • Điền ghi chú về lần kiểm tra (nếu có)
 • Nhấn HOÀN THÀNH VÀ THOÁT để gửi biểu mẫu và thoát ra ngoài.
  (Lưu ý: Đối với những câu hỏi có dấu * người dùng cần điền đầy đủ thông tin thì khi đó form mới được gửi lên hệ thống.)

3. THỰC HIỆN BẢO DƯỠNG

Mục đích: dùng để thực hiện/kiểm tra các bước bảo dưỡng được tạo ở form Quy trình lắp đặt - Bảo dưỡng và thiết lập thời gian bảo dưỡng lần tới cho sản phẩm/tài sản đã được lập Lệnh xuất kho giao hàng.

Thiết lập:
Bước 1: Mở form Thực hiện bảo dưỡng

Bước 2: Điền lần lượt các nội dung có trong form

thbd_form

Chi tiết:

 • Chọn tên khách hàng trong danh sách.
 • Điền mới hoặc chọn hợp đồng số.
 • Chọn sản phẩm có trong danh sách hoặc nhấn vào biểu tượng image để quét mã ID của sản phẩm (mã ID được tạo dưới dạng QRcode để quét).
 • Những bước bảo dưỡng được thiết lập và chọn ở câu hỏi “Có cần thực hiện check lúc thực hiện bảo dưỡng không?” trong form Mô tả quy trình lắp đặt - bảo dưỡng sẽ hiển thị đầy đủ ở phần THỰC HIỆN TIẾN TRÌNH BẢO DƯỠNG cho người dùng kiểm tra.
 • Chọn kết quả đánh giá: Nếu kết quả là BÌNH THƯỜNG thì điền câu tiếp theo, còn nếu CÓ VẤN ĐỀ thì mô tả rõ vấn đề gặp phải và hướng giải quyết.
 • Nhấn vào biểu tượng image để chọn thời điểm bảo dưỡng lần tới (thời điểm bảo dưỡng lần tới > thời điểm hiện tại).
 • Nhấn vào biểu tượng image để chụp hình và image quay video có liên quan.
 • Chọn những người cần gửi thông báo trong danh sách.
 • Nhấn HOÀN THÀNH VÀ THOÁT để gửi biểu mẫu và thoát ra ngoài.
  (Lưu ý: Đối với những câu hỏi có dấu * người dùng cần điền đầy đủ thông tin thì khi đó form mới được gửi lên hệ thống.)