Hướng dẫn sử dụng mô-đun QUẢN LÝ SẢN XUẤT - ADMIN

Module Quản lý sản xuất - admin bao gồm 3 tabs:

 • Lập lệnh: Lệnh sản xuất và Lệnh xuất kho sản xuất
 • Danh sách: Danh sách lệnh sản xuất và Danh sách lệnh xuất kho sản xuất
 • Cập nhật: Cập nhật lệnh sx, xuất kho

A. LẬP LỆNH


1. LỆNH SẢN XUẤT


Mục đích:

 • Thiết lập lệnh sản xuất để thực hiện sản xuất một sản phẩm.
 • Lệnh sản xuất được sử dụng cho các forms: Báo cáo sản xuất, Nhập kho Thành Phẩm/Bán thành phẩm đơn lẻ/có phụ kiện.
 • Số lượng sản phẩm được lập lệnh sản xuất tương ứng với số lượng sản phẩm được nhập kho.

Thiết lập:

Bước 1: Mở form Lệnh sản xuất

Bước 2: Điền lần lượt các thông tin trong form.

form%20lsx

Chi tiết:

 • Điền tiêu đề lệnh sản xuất.
 • Chọn sản phẩm được áp dụng lệnh sản xuất
 • Chọn quy trình sản xuất áp dụng cho sản phẩm vừa chọn đã xác lập ở form Xác lập quy trình sản xuất.
 • Điền mới đơn đặt hàng hoặc chọn đơn đặt hàng đã có trong danh sách tùy thuộc nhu cầu của người dùng.
 • Điền số lượng sản phẩm cần sản xuất trong đợt lập lệnh này. (Điền số lượng trực tiếp HOẶC sử dụng image để giảm số lượng và image để tăng số lượng sản phẩm cần sản xuất)
 • Nhấn vào biểu tượng image để chọn ngày hoàn thành lệnh.
 • Nhấn vào biểu tượng image để chụp ảnh và image để quay video liên quan.
 • Chọn người cần gửi thông báo trong danh sách.
 • Điền ghi chú (nếu có)
 • Chọn người yêu cầu lập lệnh trong danh sách.
 • Chụp hình người yêu cầu lập lệnh.
 • Nhấn HOÀN THÀNH VÀ THOÁT để gửi biểu mẫu và thoát ra ngoài HOẶC HOÀN THÀNH VÀ ĐIỀN MỚI để gửi biểu mẫu đã hoàn thành và mở thêm biểu mẫu mới tương tự để tiếp tục điền.
  (Lưu ý: Đối với những câu hỏi có dấu * người dùng cần điền đầy đủ thông tin thì khi đó form mới được gửi lên hệ thống.)

2. LỆNH XUẤT KHO SẢN XUẤT


Mục đích:

 • Nhân viên sẽ sử dụng form này để thiết lập một lệnh xuất kho sản xuất để đề xuất xuất kho lên quản lý kho xác nhận.
 • Sản phẩm và số lượng sản phẩm được lập lệnh xuất kho sẽ link sang form Xuất kho sản xuất tương ứng.

Thiết lập:

Bước 1: Mở form Lệnh xuất kho sản xuất

Bước 2: Điền lần lượt các thông tin trong form

form%20lxksx

Chi tiết:

 • Nhập nội dung lệnh xuất kho sản xuất
 • Chọn người yêu cầu xuất kho
 • Chọn kho xuất có trong danh sách hoặc điền mới kho xuất tùy thuộc vào nhu cầu của người sử dụng.
 • Quét hoặc Chọn sản phẩm có trong danh sách.
 • Chọn lượng xuất và điền số lượng xuất (số lượng xuất <= số lượng sản phẩm được nhập kho và <= số lượng sản phẩm còn lại sau khi đã thực hiện các lệnh xuất kho khác).
  (Điền số lượng trực tiếp HOẶC sử dụng image để giảm số lượng và image để tăng số lượng sản phẩm cần lập lệnh xuất kho sản xuất)
 • Tiếp tục Quét hoặc chọn sản phẩm nếu muốn lập lệnh cho 2 sản phẩm trở lên.
 • Chọn người cần gửi thông báo.
 • Nhấn HOÀN THÀNH LỆNH XUẤT KHO để gửi biểu mẫu và thoát ra ngoài HOẶC HOÀN THÀNH VÀ LỆNH XUẤT KHO MỚI để gửi biểu mẫu đã hoàn thành và mở thêm biểu mẫu lệnh xuất kho mới tương tự để tiếp tục điền.
  (Lưu ý: Đối với những câu hỏi có dấu * người dùng cần điền đầy đủ thông tin thì khi đó form mới được gửi lên hệ thống.)

B. DANH SÁCH



1. Danh sách LỆNH SẢN XUẤT


Mục đích: Bao gồm toàn bộ danh sách các lệnh đã được thiết lập ở form Lệnh sản xuất (Tab Lập lệnh).

Thiết lập:

Chi tiết:
ds_lsx

2. Danh sách LỆNH XUẤT KHO SẢN XUẤT


Mục đích: Bao gồm toàn bộ danh sách các lệnh đã được thiết lập ở form Lệnh xuất kho sản xuất (Tab Lập lệnh).

Thiết lập:

Chi tiết:

ds_lxksx

Cách sử dụng những biểu tượng và nút trong khi xem danh sách:

 • image Chức năng hỗ trợ tìm kiếm nhanh trong danh sách.

 • image Chức năng hỗ trợ tìm kiếm thông tin theo các trường sãn có.

 • image Nhấn vào nút này để mở thêm form Lệnh sản xuất mới.

 • image Nhấn vào nút này để mở thêm form Lệnh xuất kho sản xuất mới.

C. CẬP NHẬT

Mục đích:

 • Sử dụng để cập nhật trạng thái mới cho các lệnh đã được thiết lập ở một trong ba trạng thái: MỞ SỬ DỤNG, ĐÓNG TẠM THỜI, ĐÓNG HẲN.
 • Lệnh được cập nhật trạng thái mở sử dụng sẽ hiện trong danh sách của form Xuất kho tương ứng. Riêng Lệnh sản xuất sẽ cập nhật ở các form Nhập kho (tab sản xuất) và form Báo cáo sản xuất. Còn lệnh được cập nhật một trong hai trạng thái đóng tạm thời hoặc đóng hẳn sẽ không còn hiển thị trong danh sách ở các form Xuất kho tương ứng nữa.

Thiết lập:

Bước 1: Mở form Cập nhật lệnh sx, xuất kho

Bước 2: Điền lần lượt các thông tin có trong form.

form%20cnl

Chi tiết:

 • Chọn loại lệnh sản xuất, xuất kho muốn cập nhật.
 • Chọn lệnh cần cập nhật trạng thái
 • Chọn trạng thái cần cập nhật: MỞ SỬ DỤNG hoặc ĐÓNG TẠM THỜI hoặc ĐÓNG HẲN (ĐÃ HOÀN THÀNH),
  (Lưu ý: Đối với những Lệnh sản xuất hoặc Lệnh xuất kho đã được cập nhật trạng thái ĐÓNG HẲN (ĐÃ HOÀN THÀNH) thì lệnh đó sẽ mất đi và không còn hiển thị trong danh sách lệnh nữa)
 • Chọn người cần gửi thông báo đến.
 • Nhấn HOÀN THÀNH VÀ THOÁT để gửi biểu mẫu và thoát ra khỏi biểu mẫu.
  (Lưu ý: Đối với những câu hỏi có dấu * người dùng cần điền đầy đủ thông tin thì khi đó form mới được gửi lên hệ thống.)