Hướng dẫn Thiết lập Chính sách

1. Ngày nghỉ

Dưới đây là hướng dẫn biểu mẫu thiết lập các ngày nghỉ lễ cho tổ chức.

Bước 1: Mở biểu mẫu image

Bước 2: Nhấp chọn nút TẠO MỚI NGÀY NGHỈ LỄ để thực hiện mở biểu mẫu.

Bước 3: Điền biểu mẫu lần lượt từ trên xuống dưới

image
Chi tiết cách điền

 • Nhập ngày nghỉ: Chọn ngày có sẵn (để chỉnh sửa) hoặc điền mới

 • Ngày giờ bắt đầu/kết thúc

 • Chọn trạng thái ĐANG ÁP DỤNG / NGỪNG ÁP DỤNG

 • Hoàn thành & thoát: hoàn tất thiết lập, gửi lên hệ thống và thoát biểu mẫu

 • Hoàn thành & điền mới: hoàn tất thiết lập, gửi lên hệ thống và thiết lập hệ số mới

  (Xem video hướng dẫn điền form tại đây)

2. Hệ số tăng ca

Bước 1: Mở biểu mẫu image

Bước 2: Nhấp chọn nút TẠO MỚI HỆ SỐ OT để thực hiện mở biểu mẫu.

Bước 3: Điền biểu mẫu lần lượt từ trên xuống dưới.

image

Chi tiết cách điền

 • Tên hệ số lương tăng ca: chọn hệ số có sẵn (để chỉnh sửa) hoặc điền mới
 • Hệ số áp dụng: Chọn đơn vị của hệ số
 • Hoàn thành & thoát: hoàn tất thiết lập, gửi lên hệ thống và thoát biểu mẫu
 • Hoàn thành & điền mới: hoàn tất thiết lập, gửi lên hệ thống và thiết lập hệ số mới

Ví dụ, người dùng muốn thiết lập hệ số tăng ca vào ngày làm việc bình thường, với lương mỗi giờ tăng ca bằng 200% lương mỗi giờ làm thông thường. Khi đó, ta có thể nhập

 • tên hệ số là [200%] Tăng ca vào ngày làm việc bình thường,
 • hệ số áp dụng %, giá trị 200,
 • trạng thái ĐANG ÁP DỤNG.

  (Xem video hướng dẫn điền form tại đây)