Hướng dẫn THIẾT LẬP GIỜ LÀM VIỆC

Mục đích:

Với mục đích thiết lập khung giờ làm việc cho tổng đài để khách hàng khi gọi đến số tổng đài cuộc gọi chỉ đổ vào agent trên hàng đợi nếu khách hàng gọi vào khung giờ đã cài đặt, nếu ngoài khoảng thời gian này, cuộc gọi không đổ vào agent trên hàng đợi và khách hàng sẽ nghe thông báo hiện đã hết giờ làm việc.

Thiết lập:

Bước 1: Mở biểu mẫu Thiết lập giờ làm việc

1

Bước 2: Điền lần lượt các thông tin trong biểu mẫu

5

Chi tiết:

  • Tên giờ làm việc: điền tên của giờ làm việc cần thiết lập.
  • Mô tả: mô tả chi tiết về lần thiết lập giờ làm việc này.
  • Thiết lập giờ làm việc: chọn ngày và giờ làm việc cần được thiết lập.
  • Nhấp chọn image để thiết lập giờ bắt đầu và kết thúc.
  • Nhấp image để thêm ngày làm việc cần thiết lập.
  • Trạng thái sử dụng: chọn Kích hoạt nếu giờ làm việc đang sử dụng và Ngừng hoạt động
  • Gửi thông báo đến: chọn người nhận thông báo trong danh sách.
  • Hoàn thành & thoát: gửi phiếu lên hệ thống và thoát.
  • Hoàn thành & điền mới: sau khi gửi phiếu lên hệ thống sẽ mở một phiếu mới lên.