Hướng dẫn THIẾT LẬP TỔNG ĐÀI

WORKFLOW THIẾT LẬP TỔNG ĐÀI

1. Thiết lập tài khoản agent
:fast_forward: Xem chi tiết tại đây

2. Thiết lập nhóm agent
:fast_forward: Xem chi tiết tại đây

3. Thiết lập hàng đợi
:fast_forward: Xem chi tiết tại đây

4. Thiết lập cây node
:fast_forward: Xem chi tiết tại đây

5. Thiết lập lời chào
:fast_forward: Xem chi tiết tại đây

6. Yêu cầu nối số
:fast_forward: Xem chi tiết tại đây

7. Gán số hotline
:fast_forward: Xem chi tiết tại đây