[Cloudphone] Thực hiện thiết lập với sub-module Tài nguyên

1. Thiết lập lời chào
:fast_forward: Xem chi tiết tại đây

2. Thiết lập giờ làm việc
:fast_forward: Xem chi tiết tại đây

3. Yêu cầu nối số
:fast_forward: Xem chi tiết tại đây