Hướng dẫn Thiết lập Hạn ngạch phép

1. Thêm hạn ngạch

Bước 1: Mở biểu mẫu image

Bước 2: Nhấp chọn nút THÊM HẠN NGẠCH để thực hiện mở biểu mẫu.

Bước 3: Chọn yêu cầu cần phê duyệt và thực hiện xác nhận.

xacnhanhanngach

2. Xác nhận hạn ngạch

Bước 1: Mở biểu mẫu image

Bước 2: Nhấp chọn nút Xác nhận tại một yêu cầu để thực hiện mở biểu mẫu xác nhận.

Bước 3: Thực hiện xác nhận thông tin.

xacnhanhanngach

1 Like