[PA - KPI] Module Quản lý

1. QUẢN LÝ THỰC HIỆN THIẾT LẬP PA
:fast_forward: Xem chi tiết tại đây

2. QUẢN LÝ THỰC HIỆN THIẾT LẬP KPI
:fast_forward: Xem chi tiết tại đây