Quản Trị Giao Việc / Task Management


Quản Trị Giao Việc Module Quản Trị Giao Việc: 1. 2. Task Management Task Management Module: 1. 2.
Topic Replies Activity
Giới thiệu Mô-đun QUẢN TRỊ GIAO VIỆC - NHÂN VIÊN sử dụng rtWork 1 August 29, 2019
Giới thiệu Mô-đun QUẢN TRỊ GIAO VIỆC - QUẢN LÝ sử dụng rtWork 1 January 8, 2021
Hướng dẫn sử dụng HOẠT ĐỘNG HÀNG NGÀY 1 August 29, 2019
Hướng dẫn sử dụng TIẾN ĐỘ DỰ ÁN 1 May 26, 2020
Hướng dẫn sử dụng KẾ HOẠCH TUẦN 1 August 29, 2019
Hướng dẫn sử dụng GIAO VIỆC 360 1 August 29, 2019
Hướng dẫn sử dụng GIÁM SÁT GIAO VIỆC 1 August 29, 2019
Hướng dẫn sử dụng HỌP ĐẦU NGÀY 1 August 29, 2019