Hướng dẫn Import dữ liệu từ Google Sheet vào hệ thống rtWork

1. Mục đích sử dụng
Hình thức này giúp người dùng cập nhật được số lượng lớn dữ liệu vào hệ thống thông qua template GGS được tạo sẵn.

2. Quy trình import

Bước 1: Mở Google Sheet được chia sẻ bởi RTA thông qua Notif, DMView, hoặc Email

Ví dụ về link GGS được chia sẻ qua email


Bước 2: Người dùng nhập liệu theo mẫu

Lưu ý:

  • Các cột có “required/bắt buộc điền”yes thì bắt buộc không được để trống
  • Nhập đúng định dạng được quy định bởi “data type/kiểu dữ liệu”
  • Key ID không được trùng nhau
  • Những thông tin cơ bản như họ tên, SĐT, email, ngày sinh,… đã có trong khối thông tin cơ bản trên hệ thống nên khi thiết lập câu hỏi khảo sát/kịch bản,… không cần nhập những câu hỏi này vào GGS.

Bước 3: Import dữ liệu vào hệ thống RTAChọn đúng tài khoản được chia sẻ Google Sheet và tiến hành các bước đăng nhập tiếp theo
image

Trong trường hợp dữ liệu có lỗi, sheet Data Validation Report sẽ được tạo để thông báo lỗi đến người dùng. Người dùng cần sửa lỗi và tiến hành lại bước import dữ liệu.

Hộp thoại sau sẽ hiện ra khi dữ liệu đạt yêu cầu. Người dùng tiến hành nhập Mã dự án & Tên tài khoản được cấp trên dự án; nhấn Submit và đợi thông báo hoàn thành.


image image

1 Like