Quản lý Kho/Inventory Management


Kho đầy đủ Hướng dẫn sử dụng các Mô-đun trong bộ QUẢN LÝ KHO trên ứng dụng rtWork giúp hỗ trợ doanh nghiệp các nghiệp vụ liên quan đến quản lý kho bao gồm: Thiết lập sản phẩm đầu vào tạo nguồn danh sách sản phẩm/tài sản hiện có của doanh nghiệp, đặt mua vật tư, nhập kho, lập lệnh sản xuất/ xuất kho, xuất kho, tái nhập kho, thực hiện lắp đặt - bảo dưỡng và kiểm kê tài sản/sản phẩm,… Kho tối giản Với mong muốn hỗ trợ các doanh nghiệp trong quản lý kho giúp thiết lập sản phẩm đầu vào, nhập kho, xuất kho, tái nhập kho và thực hiện kiểm kê nên RTA đã nghiên cứu và phát triển thành công phần mềm rtWork để giúp cho các doanh nghiệp giải quyết những vấn đề này. Hy vọng rtWork sẽ phần nào hỗ trợ được các doanh nghiệp trong quá trình quản lý kho.
Topic Replies Activity
About the Quản lý Kho/Inventory Management category 1 October 17, 2019
Hướng dẫn sử dụng mô-đun THỦ KHO - Phần 2: XUẤT KHO 1 October 28, 2019
Hướng dẫn sử dụng mô-đun THỦ KHO - Phần 1: NHẬP KHO 1 November 1, 2019
Hướng dẫn sử dụng mô-đun QUẢN LÝ KIỂM KÊ KHO, TÀI SẢN 1 October 25, 2019
Hướng dẫn sử dụng mô-đun QUẢN LÝ LỆNH SX, KHO 1 November 4, 2019
Hướng dẫn sử dụng mô-đun THIẾT LẬP SẢN PHẨM - TÀI SẢN 1 October 22, 2019
Hướng dẫn sử dụng mô-đun QUẢN LÝ SẢN XUẤT - ADMIN 1 October 23, 2019
Hướng dẫn sử dụng mô-đun QUẢN LÝ LẮP ĐẶT - BẢO HÀNH 1 October 24, 2019
Hướng dẫn sử dụng mô-đun QUẢN LÝ SẢN XUẤT - NHÂN VIÊN 1 October 23, 2019
Hướng dẫn sử dụng mô-đun QUẢN LÝ KHO - ADMIN 1 October 24, 2019
Hướng dẫn sử dụng module THIẾT LẬP SẢN PHẨM - TÀI SẢN 1 October 17, 2019
Hướng dẫn sử dụng Module QUẢN LÝ KIỂM KÊ KHO, TÀI SẢN 1 October 17, 2019
Hướng dẫn sử dụng Module THỦ KHO 1 October 17, 2019