Quản lý Kho/Inventory Management


Kho đầy đủ Hướng dẫn sử dụng các Mô-đun trong bộ QUẢN LÝ KHO trên ứng dụng rtWork giúp hỗ trợ doanh nghiệp các nghiệp vụ liên quan đến quản lý kho bao gồm: Thiết lập sản phẩm đầu vào tạo nguồn danh sách sản phẩm/tài sản hiện có của doanh nghiệp, đặt mua vật tư, nhập kho, lập lệnh sản xuất/ xuất kho, xuất kho, tái nhập kho, thực hiện lắp đặt - bảo dưỡng và kiểm kê tài sản/sản phẩm,… Kho tối giản Bộ module quản lý kho của rtWork giúp thiết lập sản phẩm đầu vào, thực hiện các nghiệp vụ kho: nhập kho, xuất kho, tái nhập kho, quản lý, phân tích các số liệu kho và thực hiện kiểm kê kho.
Topic Replies Activity
About the Quản lý Kho/Inventory Management category 1 October 17, 2019
Hướng dẫn sử dụng Module THỦ KHO 1 October 17, 2019
Hướng dẫn sử dụng Module QUẢN LÝ KIỂM KÊ KHO, TÀI SẢN 1 October 17, 2019
Hướng dẫn sử dụng module HỒ SƠ SẢN PHẨM - TÀI SẢN 1 October 17, 2019
Hướng dẫn sử dụng mô-đun THỦ KHO - Phần 2: XUẤT KHO 1 October 28, 2019
Hướng dẫn sử dụng mô-đun THỦ KHO - Phần 1: NHẬP KHO 1 November 1, 2019
Hướng dẫn sử dụng mô-đun QUẢN LÝ KIỂM KÊ KHO, TÀI SẢN 1 October 25, 2019
Hướng dẫn sử dụng mô-đun QUẢN LÝ LỆNH SX, KHO 1 November 4, 2019
Hướng dẫn sử dụng mô-đun THIẾT LẬP SẢN PHẨM - TÀI SẢN 1 October 22, 2019
Hướng dẫn sử dụng mô-đun QUẢN LÝ SẢN XUẤT - ADMIN 1 October 23, 2019
Hướng dẫn sử dụng mô-đun QUẢN LÝ LẮP ĐẶT - BẢO HÀNH 1 October 24, 2019
Hướng dẫn sử dụng mô-đun QUẢN LÝ SẢN XUẤT - NHÂN VIÊN 1 October 23, 2019
Hướng dẫn sử dụng mô-đun QUẢN LÝ KHO - ADMIN 1 October 24, 2019