[Cloudphone] Thực hiện thiết lập với sub-module Thiết lập

Mô-đun con Thiết lập gồm 2 tabs:

 1. THIẾT LẬP gồm có 5 biểu mẫu:
 • Thiết lập agent
 • Thiết lập nhóm agent
 • Thiết lập hàng đợi
 • Thiêt lập cây node
 • Gán số hotline
 1. DANH SÁCH gồm có 5 cơ sở dữ liệu:
 • Danh sách agent
 • Danh sách nhóm agent
 • Danh sách hàng đợi
 • Danh sách cây node
 • Danh sách hotline

Để xem thông tin chi tiết các mục người dùng truy cập thông tin chi tiết ở các mục dưới đây

1. Thiết lập tài khoản agent
:fast_forward: Xem chi tiết tại đây

2. Thiết lập nhóm agent
:fast_forward: Xem chi tiết tại đây

3. Thiết lập hàng đợi
:fast_forward: Xem chi tiết tại đây

4. Thiết lập cây node
:fast_forward: Xem chi tiết tại đây

5. Gán số hotline
:fast_forward: Xem chi tiết tại đây