Quản lý CTV/Remote Work Management


Topic Replies Activity
About the Quản lý CTV/Remote Work Management category 1 April 13, 2020
[REMOTE WORK MANAGEMENT - ONSITE WORKS,...] Hướng dẫn QUẢN LÝ THỰC HIỆN GIÁM SÁT VÀ PHÂN TÍCH 1 February 12, 2020
[REMOTE WORK MANAGEMENT - ONSITE WORKS,...] Hướng dẫn THIẾT LẬP CÔNG VIỆC 1 February 11, 2020
[REMOTE WORK MANAGEMENT - ONSITE WORKS,...] Hướng dẫn sử dụng Module Quản lý và Module Nhân viên 1 February 12, 2020
[REMOTE WORK MANAGEMENT - ONSITE WORKS,...] Hướng dẫn nhân viên thực hiện công việc 1 February 12, 2020
[Super Generic] Hướng dẫn nhân viên thực hiện 1 January 21, 2021
[Super Generic] Quản lý thực hiện giám sát 1 January 21, 2021
[Super Generic] Quản lý thực hiện thiết lập thông tin 1 January 18, 2021
[Super Generic] Hướng dẫn sử dụng mô-đun Super Generic Quản lý và Nhân viên 1 January 18, 2021
[Generic] Nhân viên thực hiện công việc 1 April 9, 2020
[Generic] Quản lý thực hiện giám sát 1 April 9, 2020
[Generic] Quản lý thực hiện thiết lập 1 April 8, 2020
[Generic] Hướng dẫn sử dụng module Quản lý và Nhân viên 1 April 9, 2020
[Mission Checklist] - Giới thiệu 1 November 7, 2019
[Mission Checklist] - Kiểm tra nhiệm vụ - Quản Lý 1 November 7, 2019
[Mission Checklist] - Kiểm tra nhiệm vụ - Nhân viên 1 November 7, 2019