Quản lý Dự án/Project Management


Topic Replies Activity
About the Quản lý Dự án/Project Management category 1 October 21, 2019
Hướng dẫn Thiết lập Nhân Sự trong Mô-đun Nhân Sự Dự Án 1 October 31, 2019
Hướng dẫn Thiết lập Thành Viên Dự Án trong Mô-đun Thành Viên Dự Án 1 October 31, 2019
Hướng dẫn xem Tổng hợp CSDL theo Thời gian 1 October 30, 2019
Giới thiệu sơ lược Mô-đun MEL Manager và Cách thiết lập Dự án, Địa bàn 1 October 28, 2019
Hướng dẫn Báo cáo dữ liệu theo Kỳ 1 October 29, 2019
Hướng dẫn Thiết lập Hoạt Động Cụ Thể 1 October 29, 2019
Hướng dẫn Thiết lập Kỳ Báo Cáo Dữ liệu 1 October 29, 2019
Hướng dẫn Thiết lập Chỉ tiêu đo lường Dự án MEL 1 October 28, 2019